Nieuws

Netwerkbijeenkomst inspireert voor samenwerking aan kennis

18 oktober 2016

Zo’n veertig vertegenwoordigers van onderzoek, onderwijs en gehandicaptenzorg namen op 14 oktober deel aan een inspirerende netwerkbijeenkomst over ‘Samenwerken aan kennis’. Dagvoorzitter Frank Bluiminck benoemde in zijn welkomstwoord het belang hiervan. Om hun zorg- en ondersteuningstaken goed te kunnen vervullen, hebben professionals state of the art kennis nodig en dit vraagt om een goed lopende kennisstroom tussen onderzoekers, docenten en professionals. De wijze waarop het VGN-kennisbeleid hierin een brugfunctie vervult, lichtte hij toe aan hand van een poster met voorbeelden van het gevoerde onderzoeksbeleid, opleidingsbeleid en kennis delen (zie bijgevoegde pdf).

Als start presenteerde Jan Wouters, manager innovatie bij AutomotiveNL, een good practice uit de autobranche, waar sprake is van een doorlopende leerlijn. Vanuit een door bedrijven en overheid geformuleerde toekomstvisie (roadmap) werken studenten uit het MBO, HBO en WO al tijdens hun opleiding samen in echte projecten, om zo tot de benodigde innovaties te komen.

Vervolgens vroeg Niels-Ingvar Boer (CAOP) aandacht voor het delen van kennis, dat door hem werd benoemd als 'een weerbarstig proces'. Als succesfactoren benoemde hij de noodzaak, vraag en aanbod, tijd en competenties, taal en technologie en motivatie. Die laatste factor vervult een sleutelrol, omdat kennisdeling tussen mensen gebeurt. Als dit stroef loopt, is het zaak aandacht te geven aan de relaties en de context.

Hierna gaf Frank Peters (KBA) een preview van het competentieprofiel voor de orthopedagogen en psychologen die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg. Tot hun kerntaak behoort het gebruik, de ontwikkeling en de implementatie van wetenschappelijke kennis. Ook versterking van hun deskundigheid en die van anderen is als kerntaak benoemd. Orthopedagogen en psychologen zijn kernspelers als het gaat om kennisdeling in multidisciplinair overleg rond individuele cliënten.

Jan Willem Schuurman (Amerpoort) bracht naar voren welke organisatorische voorwaarden nodig zijn binnen zorgorganisaties om te komen tot kennistoepassing. Om dit duurzaam te kunnen doen, is het essentieel dat er verankerend strategisch cyclisch kennisbeleid is. In dit kennisbeleid dienen de noodzaak, de middelen, de opbrengst, de betrokken mensen, de rollen en de benodigde competenties te zijn beschreven. Waar jonge professionals vanuit intrinsieke motivatie kennis willen delen en toepassen, vraagt dit van het management om dit te stimuleren en te faciliteren.

Inge Redeker (Vilans) toonde vervolgens twee instrumenten die ingezet kunnen worden om de opleidingsvraag te verhelderen. De Competentiebox van sociale partners gehandicaptenzorg beschrijft de competenties die nodig zijn bij de ondersteuning van verschillende cliëntgroepen. Deze wordt door de VGN voortdurend actueel gehouden, om ook op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen, zoals participatie in de samenleving en de inzet van technologie. Het Kader Kritische Vakkennis is een bottom up samengesteld model, dat de benodigde vakkennis benoemt aan hand van tachtig onderwerpen en samen met de competentiebox wordt ingezet voor het opstellen van het kwalificatiedossier.

Hoe het kwalificatiedossier wordt vertaald naar het beroepsonderwijs werd uiteengezet door docent Peter Wurchy (ROC Amsterdam). Daartoe ontwikkelt hij samen met de praktijk lesmateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van filmpjes met praktijkproblemen, waarvoor de studenten oplossingen moeten zoeken. Via blended learning aansluiting vinden bij de leerstijl van de studenten, is een sleutel tot succes.

Als hekkensluiter schetste Carlo Schuengel (VU) in vogelvlucht hoe het initiatief Krachten bundelen inmiddels heeft geleid tot het Nationaal Programma Gehandicapten, waarin nu de eerste zes samenwerkingsverbanden aan de slag gaan om kennis te ontwikkelen en te delen in de domeinen gezondheid, gedrag en participatie. Het vertrekpunt van het consortium Samen kunnen kiezen is de praktijkvraag van cliënten, verwanten en professionals. Beoogd wordt om, in lijn met het VN verdrag, de zelfdeterminatie van mensen met verstandelijke beperkingen te bevorderen. Samen met vele partners wordt hierover kennis ontwikkeld, gedeeld en toegepast.

Met dit mooie voorbeeld van samenwerking werd deze inspirerende netwerkbijeenkomst afgesloten. Dagvoorzitter Frank Bluiminck sprak de hoop uit dat dit initiatief tot vervolgactiviteiten zal leiden.          

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten