Nieuwe bekostiging voor de ggz en fz: het zorgprestatiemodel

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen, zo vinden partijen in de forensische en geestelijke gezondheidszorg en de NZa.De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt.

administratievelastenverlichtingsociaaldomein

Invoering per 2022

De NZa adviseert om het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren als bekostigingsmodel voor de ggz en de fz. Uitwerken van de bekostiging en voorbereiden van de implementatie vindt plaats in 2019 en 2020. 2021 Dient als simulatiejaar, waarin elke aanbieder de impact van het zorgprestatiemodel zelf in kaart kan brengen. Deze jaren zijn nodig voor een zorgvuldige invoering per 2022.

Eenvoud en transparantie

Het zorgprestatiemodel kenmerkt zich door eenvoud en transparantie. Met dit nieuwe model wordt de methodiek van bekostiging in de gespecialiseerde ggz (g-ggz), de forensische zorg (fz) en de generalistische basis-ggz (gb-ggz) gelijkgetrokken. Voor de patiënt zijn de nieuwe prestaties herkenbaar en controleerbaar. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en de tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Bovendien is er een structurele verlichting van de administratieve lasten: minutenregistratie van directe en indirecte tijd is niet meer nodig.

Inzicht zorguitgaven

Het zorgprestatiemodel geeft veel sneller inzicht in zorguitgaven, omdat prestaties zijn gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. Bovendien zorgt dit ervoor dat de administratie van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter op elkaar
aansluit. Ook zorgt het voor meer eenheid binnen de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg doordat een aantal schotten in de bekostiging vervallen.

Typering zorgvraag

Het zorgprestatiemodel lost veel knelpunten in de huidige bekostiging op. Bovendien geeft het ruimte voor het toevoegen van elementen die de zorgvraag typeren of patiëntgroepen duiden. Daarom blijven partijen werken aan een betere zorgvraagtypering. De uitkomsten van de pilots over het zorgclustermodel zijn hiervoor van grote waarde.

Standpunt VGN

De VGN onderschrijft de lijn van het advies, maar wij hebben daarbij twee opmerkingen. De VGN zal zich blijven inzetten voor een integraal tarief voor de doelgroep SGLVG. Wij zien daartoe mogelijkheden door SGLVG+ aan te merken als een setting binnen het zorgprestatiemodel.  Daarnaast blijven wij aandacht vragen voor de toepasbaarheid van een transitieprestatie in geval van forensische zorg. De voorgestelde tariefvrije prestatie past niet in het model van aanbesteden dat binnen de forensische zorg wordt toegepast.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van