NZa adviseert invoering nieuwe bekostiging forensische zorg in 2022

Samen met brancheorganisaties in de ggz en forensische ggz heeft de Nederlandse Zorgautoriteit het zorgprestatiemodel verder uitgewerkt. Op basis daarvan adviseert de NZa om deze nieuwe bekostiging van de ggz en fz per 2022 in te voeren. De NZa hecht eraan dat aan de bekostiging een vorm van zorgvraagtypering wordt gekoppeld. Per 2022 zal daarom ook een nieuwe zorgvraagtypering worden ingevoerd. Daarin classificeert de zorgprofessional de aard en ernst van de zorgvraag van de patiënt.

geld

In april 2019 heeft de NZa het advies ‘Zorgprestatiemodel ggz en fz’ uitgebracht. Dit advies beschrijft een nieuwe bekostiging van de ggz en forensische zorg die is gebaseerd op consulten en settings. Het zorgprestatiemodel maakt de bekostiging een stuk eenvoudiger, betekent minder administratieve lasten en de patiënt krijgt een begrijpelijke nota. De zorgaanbieder krijgt bovendien een vergoeding die aansluit bij de geleverde zorg.

Betere informatie
Het zorgprestatiemodel leidt er daarnaast toe dat er sneller dan nu gedetailleerde informatie beschikbaar is voor bijvoorbeeld beleidsdoeleinden en facturering. De combinatie van de nieuwe bekostiging met een vorm van zorgvraagtypering biedt zorgaanbieders en verzekeraars een goede basis voor het gesprek over gepast gebruik van zorg. 

Ruimte voor digitale zorg
Het zorgprestatiemodel biedt ook ruimte voor digitale zorg. Het geeft behandelaren maximale mogelijkheden om consulten digitaal vorm te geven wanneer de patiënt hier behoefte aan heeft en het in de behandeling past.

De NZa verwacht dat de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming deze zomer een besluit nemen over de invoering van het zorgprestatiemodel vanaf 2022.

Reactie VGN
De VGN is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zorgprestatiemodel. Wij zien het zorgprestatiemodel als een flinke verbetering ten opzichte van de huidige DBBC-financiering. Een belangrijke voorwaarde voor invoering van het nieuwe bekostigingsmodel is wel dat het gepaard gaat met een vorm van zorgvraagtypering.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van