Nieuws

Nieuwe Europese richtlijn aanbesteden: meld uw ervaring met aanbesteden

14 februari 2014

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn is aangenomen. De zogeheten '2B procedure' die van toepassing is op de inkoop van zorg door de overheid is vervallen. In plaats daarvan komt een speciaal regime voor het plaatsen van opdrachten door de overheid die 'sociale' diensten betreffen. Voor de gehandicaptensector is van belang dat onder dit regime in de toekomst de inkoop van zorg en jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en forensische zorg ressorteert. Nederland moet namelijk binnen twee jaar de richtlijn omgezet hebben in nationale wetgeving (voorjaar 2016). Hiervoor zal de nationale aanbestedingswet 2012 moeten worden herzien. Europa geeft de lidstaten voor dit speciale regime ruimte voor de inrichting. De VGN wordt betrokken bij de consultatie die het ministerie van Economische zaken (EZ) hiervoor binnenkort gaat starten. Wij horen graag uw ervaringen met aanbesteden.

De procedure voor het aanbesteden van een aantal specifieke diensten wordt eenvoudiger:
Het gaat bijvoorbeeld om gezondheidszorg, maatschappelijke diensten, onderwijsvoorzieningen, hotel en restaurant diensten, onderzoek en veiligheidsdiensten, gevangenisdiensten, juridische diensten, post, internationale diensten en diensten van een smid.

  • Alleen een aankondiging of een vooraankondiging en een gunningsbericht zijn verplicht. De Europese Commissie maakt hier formats voor.
  • Alleen voor opdrachten boven de € 750.000.
  • Het wordt aan de lidstaten overgelaten om nationale regels op te stellen om transparante en gelijke behandeling te waarborgen.
  • Wel worden enkele randvoorwaarden genoemd:
    • Lidstaten moeten zeker stellen dat aanbestedende diensten rekening kunnen houden met de kwaliteit, de continuïteit, de toegankelijkheid, de betaalbaarheid, de beschikbaarheid en de compleetheid van diensten, de specifieke behoeftes van verschillende gebruikerscategorieën inclusief achtergestelde en kwetsbare groepen, de betrokkenheid en de emancipatie van gebruikers en innovatie.
    • Lidstaten mogen voorschrijven dat de gunning op basis van EMVI plaatsvindt, waarbij rekening wordt gehouden met kwaliteit en duurzaamheid voor sociale diensten.
    • Lidstaten mogen aanbestedende diensten toestaan bepaalde sociale diensten telkens voor maximaal drie jaar aan specifieke organisaties te reserveren mits deze organisatie voldoet aan de volgende eisen:Het doel van de organisatie is het uitoefenen van een publieke taak.Winsten worden herinvesteerd.Structuur van de organisatie is gebaseerd op actieve deelname van personeel.Geen contract heeft gehad van de desbetreffende aanbestedende dienst in de laatste drie jaar.

De richtlijn is aangenomen en staat eerdaags in het EU publicatieblad. 22 dagen na datum van deze publicatie gaat de implementatietermijn van twee jaar lopen. Naast het implementatietraject voor deze richtlijn, houdt EZ ook een evaluatie van de huidige aanbestedingswet 2012 gehouden.

Oproep: ervaring met aanbesteden?
Vanwege de consultatie dit voorjaar voor de implementatie van de nieuwe richtlijn, alsook voor de evaluatie van de huidge aanbestedingswet, komt de VGN graag in contact met leden die ervaring hebben met aanbestedingen door de overheid (gemeenten, justitie). U kunt hiervoor uw contactgegevens gegevens mailen aan mevrouw mr T. (Tineke) Donga-Freling tdonga@vgn.nl of bellen naar 030-27 39 624. Dan wordt met u contact opgenomen.

Deze pagina is een onderdeel van: