Nieuws

Europa en consultatie richtlijnen aanbesteden: VGN wil speciale regeling voor gehandicaptenzorg

09 maart 2011

De Europese Commissie houdt een openbare consultatie over de aanbestedingsrichtlijnen om deze te moderniseren. De inkoop van gehandicaptenzorg door gemeenten kan onder het Europese aanbestedingsregime gaan vallen door de voorgenomen overheveling van delen van de AWBZ-zorg naar gemeenten. Wij hebben daarom op 22 februari 2011 een brief geschreven aan de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) die de kabinetsreactie op de consultatie coördineert (bijlage). Tevens hebben wij een brief geschreven naar de Tweede Kamer, Vaste commissie voor  EL & I (bijlage). Daarnaast hebben wij gereageerd naar de Europese Comissie. Dit met het doel om speciale regels voor de gehandicaptenzorg te bewerkstelligen. 

Als de Europese aanbestedingsregels al van toepassing worden, vinden wij dat er een speciale regeling voor de gehandicaptenzorg moet zijn. Dit omdat formele aanbestedingen niet passend zijn voor de gehandicaptensector.

Speciale regels voor inkoop gehandicaptenzorg

Wij hebben op de eerste plaats nogmaals onze bezwaren over de voorgenomen overheveling van de begeleiding, dagbesteding en jeugdzorg naar de gemeenten geuit. Wij willen echter wel dat - als die overheveling toch moet doorgaan - gemeenten op passende wijze de inkoop kunnen doen. Als volgens Europa de inkoop van gehandicaptenzorg aanbesteed moet worden, dan moeten de gemeenten gebruik kunnen maken van een speciale regeling. Feitelijk betekent dit dat er geen formele aanbesteding volgens een strak EU-format en selectie en gunningcriteria hoeft te gebeuren. In onze brief hebben we toegelicht waarom we vinden dat die formele aanbestedingen voor onze sector niet passend zijn. We halen ook aan dat gemeenten steeds meer tot dit inzicht komen, ook vanuit hun ervaringen bij de huishoudelijke hulp. Naar verwacht gaan gemeenten de gehandicaptenzorg dan ook niet via formele aanbestedingen inkopen. Daarom moet 'Brussel' in ieder geval geen roet in het eten gaan gooien.

Huidige Europese regels en consultatievragen
Op dit moment bestaat er voor de inkoop van diensten (overheidsopdrachten) een onderscheid tussen zogeheten A- en B-diensten. Hierbij geldt voor de A-diensten het volledige zware EU-aanbestedingsregime en voor de B-diensten een verlicht regime ofwel speciale regeling. Gezondheidszorgdiensten en maatschappelijke diensten kunnen als een B-dienst gekwalificeerd worden. De EC vraagt in zijn consultatie, het zogeheten Groenboek modernisering EU beleid overheidsopdrachten COM (2011) 15 (vraag 4 en 5):

  1. of het onderscheid tussen de zogeheten A- en B-diensten moet worden herbekeken;
  2. of dat er voor alle diensten een nieuwe algemene regeling moet komen;
  3. of bepaalde diensten onder de regeling voor B- diensten moeten vallen en waarom.    

VGN reactie
De VGN vindt dat het onderscheid tussen A- en B-diensten voor de langdurige gehandicaptenzorg moet blijven, zodat de speciale regeling voor onze sector van toepassing blijft. Een eventuele nieuwe variant van aanbestedingsregels mag niet leiden tot formele aanbestedingen. Een ander punt is het beperken van de administratieve lasten. Dit kan door de drempelwaarden voor de opdracht te verhogen, waardoor de Europese regels minder snel van toepassing zijn. Uit de brief van de minister en de conceptreactie van het kabinet blijkt steun voor ons pleidooi voor het behoud van het onderscheid tussen de A en B-diensten (bijlagen).

Wij hebben inmiddels op 6 april 2011 zelf gereageerd naar de Europese commissie, Dg Interne markt en diensten (bijlage). Daarnaast hebben wij ook onze contacten bij de EASPD en VNO-NCW ingeschakeld om onze zienswijze in te brengen.  

Wilt u alle vragen bekijken? Kijk dan in het volledige bijgevoegde EC-consultatie document (bijgevoegd consultatie modernisering aanbestedingsrecht NL versie). Tot 18 april 2011 kunt u ook zelf reageren naar de EC: markt-consult-pp-reform@ec.europa.eu

Heeft u vragen over het onderwerp aanbesteden? Dan kunt u terecht bij mevrouw mr T. (Tineke) Donga-Freling, tdonga@vgn.nl of 030-27 39 624.    

Deze pagina is een onderdeel van: