Nieuwe regels Jeugdhulp over aanbesteden geven onduidelijkheid

Op 23 februari 2017 debatteerde de Tweede Kamer over de Jeugdhulp. Een belangrijk onderwerp van het debat was aanbesteden. Daarnaast werd er onder meer gesproken over regionale samenwerking, de kwaliteit van wijkteams, het verminderen van administratieve lasten en het woonplaatsbeginsel.

jeugddomein

Een aantal relevante punten voor de jeugdhulp in de gehandicaptenzorg uit het debat:

Van Rijn ziet dat er een groot verschil in beleving is in hoeverre de transformatie van de jeugdhulp op gang komt. Hij geeft aan dat er wel een steeds duidelijker beeld komt waar de knelpunten zitten, dus dat die ook beter aangepakt kunnen worden. Op een aantal punten wil hij dan ook meer de regie pakken en heeft hij met de VNG en branches hierover afspraken gemaakt. 

Nieuwe regels voor aanbesteden

Aanbesteden was misschien wel het belangrijkste onderwerp van het debat. De nieuwe regels rond aanbesteden geven veel onduidelijkheid in de praktijk bij de inkoop van jeugdhulp. Loes Ypma (PvdA) en Mona Keijzer (CDA) pleitten tijdens het debat voor meer duidelijkheid en voor ondersteuning van gemeenten en aanbieders. Een motie van hen over dit onderwerp werd aangenomen. De motie van Henk van Gerven (SP) en Linda Voortman (GroenLinks) om jeugdbescherming en jeugdreclassering niet te hoeven aanbesteden haalde het niet.

Van Rijn lichtte tijdens het debat toe dat er in Nederland sinds juli 2016 nieuwe regels rond aanbesteden gelden. Deze zijn gebaseerd op Europese regels. Voor de inkoop van jeugdhulp kan gebruik worden gemaakt van de regeling voor sociale en specifieke diensten. Dit is ook zo voor de Wmo. De nieuwe regels geven ruimte om vooraf rond de tafel te gaan, maar de nieuwe regels vragen wel dat dit transparant gebeurt. Van Rijn zegde toe dat - zoals besproken in het overleg met VNG en branches - hij op korte termijn een gezamenlijke projectgroep start van Rijk, VNG en branches om aan de slag het veld verder te informeren en ondersteunen bij het aanbesteden en om duidelijk te maken wat kan nu wel en niet binnen de nieuwe regels.

Wijkteams

Een ander onderwerp wat in het debat aan de orde kwam was de kwaliteit van de wijkteams. Er zijn grote verschillen in het land. Ook van Rijn ziet dit en geeft aan dat het belangrijk is dat er de komende tijd meer helderheid komt over wat werkt in de praktijk en wat niet om kinderen op een goede manier tot de juiste hulp toe te leiden (triage) en dat het tijd is om hier verdere spelregels voor te ontwikkelen. 

Jeugd naar volwassenheid (18+)

Ook de aansluiting van jeugd naar volwassenheid (18+) kwam aan de orde. Van Rijn verwees in het debat naar het traject dat door het NJI wordt uitgevoerd. Dit traject helpt gemeenten en professionals bij de ondersteuning van kwetsbare jongeren van 16-27 jaar.

Woonplaatsbeginsel

Voor het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet is samen met VNG en branches een nieuw voorstel ontwikkeld. Van Rijn gaf ook in het debat aan dat hij de wet op dit punt wil aanpassen, zodat de toepassing van het woonplaatsbeginsel eenvoudiger wordt.  Er komt een uitvoeringstoets of de voorgestelde aanpassing ook werkt in de praktijk. Eind april moet de uitvoeringstoets zijn afgerond. 

Regionale samenwerking

De branches zien dat er nog te weinig samenwerking is tussen gemeenten en regio's en dat een aantal regio's uiteenvallen als het gaat om de inkoop van de meest specialistische jeugdhulp. Voorafgaand aan het debat heeft de VGN samen met GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VOBC een brief gestuurd aan de Kamer, waarin dit punt ook aan de orde komt. Van Rijn wil stimuleren dat regio's blijven samenwerken en beloofde dat hij hierover in gesprek zal gaan met het bestuurlijke netwerk van de VNG. 

Administratieve lasten

Ook in dit debat was er  aandacht voor de hoge administratieve lasten in het Sociaal Domein. Van Rijn inventariseert binnenkort de stand van zaken van het gebruik van de standaarden I-Sociaal Domein door gemeenten en regio‚Äôs. Begin april zijn de uitkomsten van deze inventarisatie beschikbaar. Daarnaast werkt hij aan een wetsvoorstel dat de mogelijkheid biedt om de standaarden te kunnen verplichten. Dit voorjaar gaat dat voorstel in procedure. Linda Voortman (GroenLinks) benadrukt dat de administratieve lasten alleen teruggedrongen worden als gemeenten zich echt beperken tot de standaarden I-Sociaal Domein en ook geen aanvullende eisen stellen. Van Rijn is het met haar eens dat dit niet wenselijk is en wil samen met VNG en branches ook verdere spelregels ontwikkelen. 

Klik hier voor alle ingediende moties en de stemmingsuitslagen. 

Binnenkort komt via www.tweedekamer.nl het volledige verslag van het debat beschikbaar.

Voorafgaand aan het debat heeft de VGN samen met GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VOBC een brief gestuurd aan de Kamer. 

Klik hier voor meer informatie van de VGN over de nieuwe aanbestedingsregels. 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Maartje van der Rijt
Telefoonnummer
06-13204365
Maartje

Deze pagina is een onderdeel van