Nieuws

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid van kracht

08 april 2020

Afgelopen maandag 6 april is de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) van kracht geworden. Bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden, kunnen bij het voldoen aan de voorwaarden via deze regeling maximaal 90% vergoed krijgen van hun loonkosten vanaf 1 maart. De NOW is in de plaats gekomen van de regeling voor werktijdverkorting. Aanvragen lopen via het UWV. De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei 2020. Van 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.
Wij adviseren op dit moment nog geen acties richting UWV te ondernemen voor het doen van een aanvraag.

Geld

Voor zorgorganisaties vormt de NOW één van de mogelijkheden tot compensatie van omzetverlies. Zorgverzekeraars Nederland heeft in eerdere berichtgeving gemeld dat zij bereid zijn aanbieders in de langdurige zorg en zorgverzekeringswet tegemoet te komen via compensatie van omzetderving. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft met het Rijk vergelijkbare afspraken gemaakt over compensatie van omzetderving binnen het sociaal domein en de jeugdzorg. Deze financiële oplossingen zijn een voorliggende voorziening op de nieuwe NOW. Aangezien we nog in afwachting zijn van de concrete invulling van de toezeggingen vanuit ZN en de VNG, adviseren we op dit moment om nog geen verdere acties te ondernemen richting UWV voor een aanvraag in het kader van de NOW

Korte toelichting NOW

Bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden, kunnen door NOW maximaal 90% vergoed krijgen van hun loonkosten vanaf 1 maart. Het gaat bij deze regeling om de mensen. Daarom gelden twee voorwaarden.
1. Werkgevers ontslaan in subsidieperiode geen personeel om bedrijfseconomische redenen
2. Werkgevers betalen de lonen door

De regeling geldt nadrukkelijk ook voor flexwerkers. Het kabinet roept werkgevers op ook hun flexwerkers aan te houden en door te betalen. Ook doet het kabinet een moreel appel op werkgevers om alleen gebruik te maken van de regeling als ze deze ook echt nodig hebben.

Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over 3 maanden komt in aanmerking. De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei 2020. Van 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 kunnen aanvragen worden ingediend. Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel verlengd wordt.
De NOW is in de plaats gekomen van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor de NOW-regeling?

Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning in eerste instantie wenden tot de inkopers (van zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten) en met hen nagaan of zij steun kunnen krijgen.
Als zorgaanbieders rekening houdend met deze ondersteuning voldoen aan de voorwaarden van de NOW-regeling, dan kunnen zij zich wenden tot het UWV om een aanvraag voor steun in te dienen.

Compensatie van omzetderving door Zorgkantoren / Zorgverzekeraars / Gemeenten

Indien zorgaanbieders te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis wordt hiervoor gecompenseerd. De nadere uitwerking volgt.
Het uitgangspunt is hierbij dat in elk geval tot 1 juni wordt vergoed conform de omzet in het contract of, in afwezigheid daarvan, een zo goed mogelijke inschatting daarvan als er geen coronavirus zou zijn geweest. Financiers vertrouwen erop dat zorgaanbieders doorlopend verkennen hoe zij een eventuele omzetdaling kunnen beperken. En daarmee de professionele inzet zo goed mogelijk kunnen benutten binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar acute behoeften bestaan.

Het op peil houden van liquiditeit

Zorgverzekeraars hebben aangegeven bereid te zijn tot het opzetten van of doorbetalen van voorschotten zoals een zorgaanbieder deze bij een situatie zonder uitbraak van het coronavirus zou ontvangen.

NOW-aanvraag indienen?

Denkt u in aanmerking te komen voor de NOW en wilt u de subsidie aanvragen en een voorschot vragen op de loonkosten, dan kunt u een aanvraag indienen bij het UWV. Voor meer informatie, een stappenplan en een NOW-rekentool kunt u terecht op de site van de AWVN.

 

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep

Deze pagina is een onderdeel van: