Nieuws

NZa publiceert beleidsregels 2018

30 juni 2017

De NZa heeft op 29 juni jl. de beleidsregels voor 2018 gepubliceerd. In de circulaire (bijlage) vindt u een uitgebreid overzicht van de wijzigingen en een toelichting op die wijzigingen en op de toepassing van enkele beleidsregels.
De beleidsregels zelf vindt u op de website van de NZa: https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires
Een belangrijke wijziging is de komst van een integraal tarief voor zorg en kapitaalslasten. Over de verwerking en de hoogte van de NHC- en NIC-component in de verschillende integrale ZZP-tarieven verschijnt vandaag een apart artikel op onze website. De belangrijkste overige wijzigingen worden hieronder kort toegelicht.

Indexering: De tarieven in de beleidsregels zijn geindexeerd voor de materiele kosten, de loonkosten en de kapitaallasten; zowel met de definitieve indexen voor 2017 als met de voorlopige indexen voor 2018.

Logeren:  De beleidsregel is verduidelijkt op het punt van stapeling met dagbesteding. De dag van komst en van vertrek blijven declarabel. Op uitdrukkelijke wens van de VGN heeft de NZa over naleving hiervan nadere afspraken met de zorgkantoren en ZN gemaakt. De NZa is nog in gesprek met het Zorginstituut (ZiNL) over een aparte berekeningswijze voor het aantal logeeretmalen dat een client per logeerperiode in mindering moet brengen op het jaartotaal dat hij/zij ter beschikking heeft. De achtergrond hiervan is dat een etmaal niet hetzelfde is als een declarabele logeerdag.

Meerzorg: Het experiment proeftuinen "meerzorg 2.0" is op verzoek van de VGN verlengd tot 2019. Tevens is het experiment proeftuinen meerzorg 2.0 opengesteld (per 1/1/2018) voor alle VG aanbieders. Komend jaar gaat de VGN samen met CCE, ZN en NZa het beleid meerzorg 2.0 verder uitwerken met het oog op invoering in 2019.

Palliatief Terminale Zorg (PTZ): Het zorgprofiel dat ziet op deze zorg wordt per 1/1/2018 ook opengesteld voor de gehandicaptenzorg en bovendien indicatievrij.

BRMO/MRSA: De nieuwe beleidsregel BRMO omvat ook MRSA en wordt per 1/1/2018 opengesteld voor de gehandicaptenzorg. Met deze beleidsregel kunnen de kosten van een uitbraak gedekt worden. De VGN heeft hier al een aantal jaar om gevraagd en dat verzoek is hiermee gehonoreerd.

Ademhalingstoeslagen: Op verzoek van de VGN worden de bestaande ademhalingstoeslagen (zowel invasief als non-invasief) met terugwerkende kracht tot 1/1/2017 opengesteld voor alle VG-ZZP's.

Trombosezorg: Omdat trombose zorg per 1/1/2018 onder de aanspraak behandeling valt, zijn de beleidsregelwaarden dienovereenkomstig opgehoogd.

Mondzorg: De uitvoeringspraktijk van de beleidsregel is in overleg met de VGN gewijzigd en vereenvoudigd. De complexe en administratief belastende praktijk rond mondzorg is vereenvoudigd voor wat betreft aanvraag, verantwoording en declaratie. De werkwijze was aanbieders al jaren een doorn in het oog. Reden voor de VGN om daarover in contact te treden met ZN en NZa. In de recent aangepaste handreiking leest u de details (zie bijlage).

Overig: De VGN pleit al jaren voor administratieve lasten verlichting. De NZa heeft hieraan gehoor gegeven en een vereenvoudiging doorgevoerd. In navolging van het verzoek van de VGN wil de NZa zo de administratieve lasten bij aanbieders beperken bij de toepassing van de beleidsregels. Om dit te bereiken heeft de NZa een aantal met elkaar samenhangende beleidsregels samengevoegd tot 1 beleidsregel. Dit betreft vooral de samenvoeging van de beleidsregels met betrekking tot aanvaardbare kosten, indexatie en nacalculatie en de samenvoeging van de verschillende regelingen rond declaratievoorschriften. Tevens heeft de NZa vaste maximumtarieven geintroduceerd waarbij de uitvraag van gegevens bij aanbieders sterk is gereduceerd.