Nieuws

NZa publiceert regelgeving ggz en fz 2019

03 december 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de regelgeving voor 2019 voor de ggz en forensische zorg vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Experiment aanvullende beroepen
Vooruitlopend op de nieuwe productstructuur start per 2019 een experiment met aanvullende beroepen. Dit zijn beroepen die tijd schrijven waarvan de tijd niet afleidt in een db(b)c. Om dit experiment ook formeel te kunnen laten starten is nog een aanwijzing nodig van de staatssecretaris.

Correctie tariefbeschikking
In de berekening van de Normatieve Inventaris Component (NIC) in de zzp ggz-c tarieven is een fout hersteld. De maximum zzp ggz-c tarieven dalen hiermee gemiddeld 1,65% en sluiten daarmee weer aan met de tarieven zoals die gelden in de Wlz.

Acute psychiatrische hulpverlening (g-ggz)
Acute psychiatrische zorg is voor mensen die door acute psychiatrische problematiek in een crisis terechtkomen. De ggz-crisisdiensten ontvangen nu een vergoeding die is gebaseerd op het aantal patiënten dat binnenkomt. Crisisdiensten in dunner bevolkte gebieden krijgen daardoor minder dan diensten in stedelijke gebieden, terwijl ook zij 24/7 beschikbaar moeten zijn en daarvoor kosten maken. De nieuwe bekostiging zorgt voor een beter passende vergoeding van de beschikbaarheid. De bestaande regelgeving met crisis-dbc's en beschikbaarheidscomponent blijven in 2019 ongewijzigd gelden. Wel vindt er één aanpassing plaats in de bekostiging, namelijk dat de voorwaarde voor declaratie niet langer wordt gekoppeld aan de beschikbaarheid 24/7 maar aan de beschikbaarheidscomponent. Dit betekent dat zorgaanbieders die acute psychiatrische hulp leveren volgens de definitie van deze zorg, maar geen 24/7 beschikbaarheid hebben, vanaf 2019 ook crisis-dbc's kunnen declareren.

Registratie zorgtypes rechtelijke machtiging en inbewaringstelling (G-ggz)
Onderzoek dat VWS laat uitvoeren laat een dalende lijn zien in de registratie van de zorgtypen 'rechtelijke machtiging' en 'inbewaringstelling'. De NZa benadrukt dat het registreren van het juiste zorgtype door zorgaanbieders verplicht is en een financieel belang dient. De NZa roept dan ook op tot het zorgvuldiger registreren van zorgtypes om daarmee inzicht te geven in een van de duurste groepen van patiënten.

Overige zorgproducten 2019 (FZ)
In de nieuwe release van de Medisch-specialistische zorg zijn 25 overige zorgproducten (OPC's) toegevoegd aan de prestaties forensische zorg. Het betreft beeldvormend onderzoek, klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. Hiermee kan een vergoeding worden geboden voor de gemaakte kosten, omdat deze kosten geen onderdeel uitmaken van de deelprestatie verblijf. 

Aanpassing MDS-regelingen g-ggz en fz per 15 april 2019
De NZa heeft een nieuwe versie van de regeling "Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz" en de regeling"Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg" vastgesteld. Ten behoeve van de ICT is een nieuwe GA-standaard opgeleverd. De aanpassingen treden in werking per 15 april 2019. In de nieuwe regeling vraagt de NZa de DSM diagnose alleen nog uit op hoofdgroep niveau.

Tarieven geïndexeerd
De NZa begint dit jaar een nieuw en uitgebreid kostenonderzoek om de tarieven in de ggz en fz te herijken. Vanwege de omvang en gewenste zorgvuldigheid – zoals tussentijdse afstemmingen met veldpartijen – kan dit onderzoek in 2019 nog niet leiden tot een nieuwe basis voor de tarieven. Daarom heeft de NZa de dbc-tarieven voor 2019 geïndexeerd.

Meer informatie
Meer informatie over deze en andere wijzigingen leest u in de regelgeving voor 2019.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: