Nieuws

Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013

24 augustus 2012

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de voorgenomen besluiten over de forensische zorg in 2013 gepubliceerd. Dat betekent dat de zorgaanbieders en de zorginkoper (DForZo) met de inkoop van de forensische zorg voor het komende jaar kunnen beginnen. De besluiten worden bekend gemaakt onder voorbehoud, de formele vaststelling volgt nadat de minister van VWS een aanwijzing heeft afgegeven. Dit is naar verwachting eind derde /begin vierde kwartaal 2012.

De NZa is met ingang van 1 april 2012 regulator en toezichthouder voor de forensische zorg en verantwoordelijk voor het vaststellen van prestaties en tarieven in de forensische zorg. Deze nieuwe taak moet geformaliseerd worden met een aanwijzing.

De NZa baseert zich in dit zogeheten verantwoordingsdocument op de Voorhangbrief inzake invoering van prestatiekostiging in de forensische zorg. Over deze brief heeft de Tweede Kamer vragen gesteld. De minister kan de noodzakelijke aanwijzing afgeven na de behandeling van de Kamervragen. De behandeling van de Kamervragen vindt plaats na de verkiezingen. De NZa publiceert de voorgenomen besluiten nu om het inkoopproces niet te vertragen en om partijen duidelijkheid te geven.

Het Verantwoordingsdocument Forensische Zorg 2013 bevat 6 beleidsregels en 4 nadere regels. Voor het overgangstraject voor de invoering van NHC's zal een aparte beleidsregel worden opgesteld.

De beleidsregels betreffen de volgende onderwerpen:

  1. Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg
  2. DBBC-tarifering behandeling en verblijf in de forensische zorg
  3. ZZP-tarifering en extramurale parameters in de forensische zorg
  4. Overige producten forensische zorg
  5. Tarifering onderlinge dienstverlening forensische zorg
  6. Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) forensische zorg

De nadere regels betreffen:

  1. Declaratiebepalingen DBBC's FZ
  2. Declaratiebepalingen prestaties ZZP's en extramurale parameters
  3. Verplichte aanlevering minimale dataset FZ
  4. Instructie DBBC-registratie

Zodra de NZa de aanwijzing ontvangen heeft zal zij de prestaties en tarieven inclusief bijbehorende beleidsregels en andere regels FZ definitief vaststellen. Hierover wordt u dan geinformeerd.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga