Nieuws

NZa start groot kostenonderzoek in langdurige zorg

15 augustus 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt alle aanbieders in de langdurige zorg om mee te doen aan een kostenonderzoek. Met het onderzoek wil de NZa inzicht krijgen in de zorg die aanbieders leveren aan cliënten met een Wlz-indicatie of een aanspraak op eerstelijns verblijf, en wat deze zorg kost. Adviesorganisatie KPMG Plexus voert het kostenonderzoek uit.

Opzet 

Na een pilot met twintig aanbieders in augustus, vindt in september en oktober het kostenonderzoek plaats. Het gaat om een grote uitvraag en KMPG biedt op verschillende manieren ondersteuning aan de deelnemers. Zo kunnen zij met vragen terecht bij een telefonische helpdesk. Ook organiseert KMPG regionale bijeenkomsten waar informatie over de uitvraag wordt gegeven.

Achtergrond

Bij de invoering van de zorgzwaartepakketten in 2009 heeft de NZa voor alle prestaties tarieven berekend. Daarna zijn de tarieven jaarlijks geïndexeerd. Ten opzichte van 2009 is er veel veranderd. Zo zijn er nieuwe prestaties en leveringsvormen van zorg bijgekomen, is de langdurige zorg in 2015 overgegaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten overgegaan naar de Wet langdurige zorg en is er steeds meer aandacht voor (betalen voor) de gewenste kwaliteit. Door het onderzoek krijgen we een actueel beeld van de huidige zorg.

Tarieven

De NZa analyseert de uitkomsten van het kostenonderzoek en bespreekt deze met de brancheorganisaties van zorgaanbieders en verzekeraars. Vervolgens stelt de NZa per 2019 nieuwe tarieven vast.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: