Nieuws

Kostenonderzoek Wlz gestart

11 augustus 2017

Aanbieders in de langdurige ontvangen van de NZa deze week een brief (zie bijlage) over de start en uitvoering van het onderzoek naar de kosten van de zorg. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door KPMG Plexus.

De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt alle aanbieders in de langdurige zorg om mee te doen aan een kostenonderzoek. Met het onderzoek wil de NZa inzicht krijgen in de zorg die aanbieders leveren aan cliënten met een Wlz-indicatie of een aanspraak op eerstelijns verblijf, en wat deze zorg kost.

De VGN is samen met de overige branches nauw betrokken bij de uitvoering en analyse. Het belang van dit onderzoek is groot: het is de basis voor nieuwe tarieven in de langdurige zorg voor de komende jaren. Vanaf 2019 zullen de nieuwe tarieven gaan gelden.

Opzet 

Na een pilot met twintig aanbieders in augustus (deze week gestart), vindt in september en oktober het kostenonderzoek plaats. Het gaat om een grote uitvraag en KMPG biedt op verschillende manieren ondersteuning aan de deelnemers. Zo kunnen zij met vragen terecht bij een telefonische helpdesk. Ook organiseert KMPG regionale bijeenkomsten en webinars waar informatie over de uitvraag wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage onderaan de brief (zie bijlage)

Achtergrond

Bij de invoering van de zorgzwaartepakketten in 2009 heeft de NZa voor alle prestaties tarieven berekend. Daarna zijn de tarieven jaarlijks geïndexeerd. Ten opzichte van 2009 is er veel veranderd. Zo zijn er nieuwe prestaties en leveringsvormen van zorg bijgekomen, is de langdurige zorg in 2015 overgegaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten overgegaan naar de Wet langdurige zorg en is er steeds meer aandacht voor (betalen voor) de gewenste kwaliteit. Door het onderzoek krijgen we een actueel beeld van de huidige zorg.

Tarieven

De NZa analyseert de uitkomsten van het kostenonderzoek en bespreekt deze met de brancheorganisaties van zorgaanbieders en verzekeraars. Vervolgens stelt de NZa per 2019 nieuwe tarieven vast.