Nieuws

NZa stelt beleidsregel “corona” voor de langdurige zorg vast

19 mei 2020

Op basis van de beleidsregel die de NZa vandaag heeft vastgesteld kunnen zorgaanbieders in de langdurige zorg compensatie krijgen voor omzetderving en voor de extra kosten die zij maken in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Langdurige zorg Wlz

Omzetderving

De compensatieregeling geldt voor alle prestaties die onder de contracteerruimte vallen. Gederfde omzet waar geen Wlz-prestatie tegenover staat, zoals de inkomsten uit restaurants, winkeltjes, zwembaden of de opbrengst uit de verkoop van producten gemaakt door Wlz-cliënten, wordt niet op grond van deze beleidsregel vergoed.

Voor de berekening van de omzetderving geldt een formule waarin februari 2020 als referentiemaand wordt gebruikt. Ook wordt bij die berekening onder andere rekening gehouden met geplande uitbreiding/sluiting van de capaciteit en bedragen die hoofdaanbieders eventueel niet hebben doorbetaald aan onderaannemers. Uiteindelijk hebben zorgaanbieders en zorgkantoren de mogelijkheid om bij het vaststellen van het bedrag aan omzetderving rekening te houden met eigen/lokale omstandigheden.
Bij de berekening van de omzetderving wordt ook rekening gehouden met de reductie in de kosten die de zorgaanbieder heeft weten te realiseren. De NZa geeft hierbij aan dat het voorstelbaar is dat vooraf kostenposten of kostensoorten worden benoemd waarvan er een redelijke kans bestaat dat de uitgaven zijn gedaald. En dat het niet nodig is om een zeer gedetailleerde berekening, opgave en
verantwoording te doen van alle kostenposten en -soorten. De VGN zet erop in om dit nog verder te concretiseren. 

De regeling voorziet in een compensatie wanneer er omzetderving is geleden vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. Vanuit de VGN dringen wij bij het ministerie van VWS aan op verlenging van financiële steun voor omzetderving, passend bij de maatregelen die van kracht blijven in het ‘nieuwe normaal’. Want op 1 juli zal de invulling van zorg en ondersteuning door de dan geldende corona-maatregelen nog steeds anders zijn dan voorheen. 


Extra kosten

Bij extra kosten gaat het om de extra kosten die nodig zijn om de gebruikelijke en (aanvullend) noodzakelijke zorg veilig en verantwoord te leveren. De compensatie voor de extra kosten geldt voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.
Voor deze extra kosten -uitgesplitst in personele en materiele extra kosten-  is een opsomming opgenomen van kosten die in ieder geval als extra corona-kosten worden aangemerkt. Dit is geen limitatieve lijst. Andere kosten die corona-gerelateerd zijn komen ook voor compensatie in aanmerking, als hierover overeenstemming met het zorgkantoor is. 


Beleidsregel

In de beleidsregel zijn de voorwaarden voor de compensatie vastgelegd. Waaronder de voorwaarde dat aanbieders de extra kosten duidelijk identificeerbaar in zijn administratie registreert. Ook staat beschreven hoe zorgaanbieders hun aanvraag kunnen indienen. 
In de beleidsregel staat daarnaast van welke andere regelgeving vanwege de corona-uitbraak afgeweken wordt en op welke manier. Zo zijn uitzonderingen gemaakt voor de invulling van de dagbesteding, zoals de voorwaarde dat de dagbesteding buiten de woonsituatie moet plaatsvinden is komen te vervallen.

Handreiking voor berekening en verantwoording


In de beleidsregel is opgenomen dat de berekening van de omzetderving en extra kosten en de verantwoording/verslaglegging daarvan zoveel als mogelijk steunt op de handreiking die in 2020 in samenwerking door VGN, ActiZ, GGZ Nederland en Fizi wordt gepubliceerd. Ons uitgangspunt is dat die handreiking een praktische insteek krijgt. Daarom wordt die ontwikkeld in samenspraak met deskundigen uit de praktijk. Zodra de handreiking beschikbaar is, wordt u daarover geïnformeerd. 
 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: