Onafhankelijke geschilleninstantie zorgcontractering (Wlz)

Op 2 juni 2016 is De Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering opgericht. Deze is vanaf 1 april 2017 ook operationeel voor geschillen tussen zorgaanbieders en zorgkantoren over de Wlz -contractering voor het contractjaar 2018. Het gaat dan om précontractuele fase ( de periode in aanloop naar een contract) en de contractuele fase. In dit artikel brengen we deze instantie en de mogelijke procedures nog even onder uw aandacht. De zorgkantoren hebben echter bij de zorgcontractering 2018 voor de précontractuele fase alleen de burgerlijke rechter als bevoegde rechter aangewezen. Dit is niet volgens afspraak van het convenant. Er is dan immers geen keuze meer mogelijk zijn voor de Geschilleninstantie Zorgcontractering. Hierover hebben wij een brief geschreven naar ZN.   

geschillencommissie

U kunt bij de geschilleninstantie Zorgcontractering terecht voor precontractuele en contractuele geschillen. Er zijn 3 vormen:

  • mediation
  • bindend advies
  • arbitrage

Mediation is de relatief lichtste vorm. Ze is het snelst en het goedkoopst. Bindend advies is een zwaardere vorm en arbitrage is de laatste, nog zwaardere optie.  In de bijlage staan deze procedures in het kort omschreven en in bijgevoegd het schema op hoofdlijn met elkaar vergeleken.

Wilt u een geschil bij de Geschilleninstantie aanmelden, dan kiest u met een keuzehulp (bijlage) de geschiktste bemiddelingsvorm. Elke vorm van geschillenoplossing en -beslechting is op vrijwillige basis. Beide partijen moeten hun conflict of meningsverschil bij de Geschilleninstantie Zorgcontractering willen voorleggen. U sluit dan een overeenkomst (bijlagen).  Er kunnen ook meerdere partijen zijn die gezamenlijk hetzelfde geschil laten behandelen bij de Geschilleninstantie. 

Uitvoering

De Geschilleninstantie is ondergebracht bij Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Deze pagina is een onderdeel van