Nieuws

Ondanks knellende arbeidsmarkt wederom groei in aantal medewerkers

24 oktober 2017

Recente cijfers vanuit het arbeidsmarktprogramma zorg en welzijn (AZW) laten een stijgende trend zien in het aantal medewerkers werkzaam in de gehandicaptenzorg. Momenteel werken er ongeveer 169.000 mensen in de branche. Uit het jaarlijkse werkgeversonderzoek blijkt dat het merendeel van de organisaties moeilijk vervulbare vacatures heeft. Het aantrekken van nieuw personeel zien werkgevers als het grootste knelpunt.

Werkgelegenheid

Niet alleen in de gehandicaptenzorg is een opwaartse lijn te zien, dit geldt voor alle zorg en welzijn branches in vergelijking met een jaar geleden. Kijken we nog iets verder terug, namelijk twee jaar, dan zien we dat er ongeveer 9.000 extra medewerkers werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, lukt het vooralsnog om te groeien.

Werkgeversonderzoek

Een groot aantal werkgevers uit zorg en welzijn heeft meegedaan aan het jaarlijkse werkgeversonderzoek. Bij 86 organisaties uit de gehandicaptenzorg zijn telefonische interviews afgenomen over HR-gerelateerde onderwerpen. Wat relevante punten samengevat:

 • 79% van de functies in de GHZ zijn cliëntgebonden functies. Dat ligt op het gemiddelde van alle branches.
 • 56% van de GHZ organisaties heeft moeilijk vervulbare vacatures en dit betreft voornamelijk verpleegkundig en agogisch personeel. Verdere detaillering richting meer specifieke kwalificaties zat niet in het interview.
 • Bijna 60% van de GHZ organisaties verwacht de komende 12 maanden een tekort in bepaalde functies.
 • Het aantrekken van personeel zien werkgevers dan ook als grootste knelpunt evenals de match van vraag en aanbod van personeel.
 • Meer dan de helft van de GHZ organisaties geeft aan dat de werkdruk het afgelopen jaar verder is toegenomen. De voornaamste oorzaak is hogere complexiteit van het werk.
 • Bijna 90% van de medewerkers in de GHZ heeft te maken gehad met agressie en geweld tijdens het werk, dat is hoger dan alle andere branches. Ongeveer de helft van de organisaties geeft aan dat de omvang van agressie en geweld ook is toegenomen in het afgelopen jaar.

Werknemersenquête

Gelijktijdig met het afnemen van interviews bij werkgevers is ook de tweejaarlijkse werknemersenquête gehouden. De respons viel tegen, desondanks hebben er uit de gehandicaptenzorg zo’n 750 medewerkers meegedaan. Ook hieruit enkele punten samengevat:

 • 88% van de respondenten werkzaam in de gehandicaptenzorg heeft een vast dienstverband en 95% is in dienst voor een vast aantal uren per week.
 • Het overgrote deel van de medewerkers is zeer tevreden/deels tevreden met hun werk. 5% is (zeer) ontevreden.
 • Over de organisatie waarvoor men werkt is 89% zeer tevreden/deels tevreden.
 • Opleiding en scholing: 31% van de medewerkers geeft aan dat de functie onder zijn/haar opleidingsniveau ligt. Hier ligt wellicht een kans voor werkgevers om dit arbeidspotentieel beter te benutten.
 • Van de medewerkers heeft 77% recent een scholing/cursus gevolgd.
 • Meer dan de helft van de medewerkers vindt de werkdruk te hoog/veel te hoog en de meeste respondenten vinden dat de werkdruk is toegenomen ten opzichte van een jaar geleden.
 • Meeste respondenten geven voor wat betreft agressie en geweld aan dat hier geen verandering is ten opzichte van een jaar geleden. Toch geeft 31% aan een stijging te ondervinden.

AZW Actueel

Het arbeidsmarktprogramma zorg en welzijn geeft inzicht in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Om zo actueel mogelijk te zijn verschijnt er drie keer per jaar een AZW actueel. Aansluitend hieraan volgt het integrerend jaarrapport zorg en welzijn. De AZW actueel van oktober 2017 kunt u hieronder downloaden.

De volledige rapportages van de onderzoeken onder werkgevers en werknemers kunt u vinden via: https://www.azwinfo.nl/documents.

Deze pagina is een onderdeel van: