Nieuws

Actuele arbeidsmarktinformatie beschikbaar

14 oktober 2016

De VGN spant zich in om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken. Deze informatie gebruiken we bijvoorbeeld om invloed uit te oefenen op opleidingen, overheidsbeleid en voor cao onderhandelingen. Ook voor leden van de VGN is het interessant om landelijke of regionale arbeidsmarktinformatie te spiegelen aan cijfers vanuit de eigen organisatie. Recent is er vanuit het onderzoeksprogramma arbeidsmarkt zorg en welzijn (AZW) nieuwe informatie beschikbaar gekomen over onder andere flexibele arbeid en vanuit de werkgeversenquête 2016.

Gehandicaptenzorg heeft hoog percentage vaste dienstverbanden

Ruim 85% van de medewerkers in de gehandicaptenzorg is werkzaam op basis van een vast dienstverband. Het valt op dat geen enkele andere branche in zorg en welzijn een hoger percentage vaste dienstverbanden heeft. De VGN vindt dit goed nieuws; het biedt continuïteit voor medewerkers. De insteek van de VGN is dat de benodigde flexibiliteit zoveel mogelijk vanuit vaste dienstverbanden moet komen. Dit is één van de onderwerpen waarvoor we ons inzetten tijdens de cao onderhandelingen.

Het gemiddelde van alle branches uit zorg en welzijn komt uit op bijna 75%. Zorg en welzijn wijkt op dit punt af van andere sectoren in Nederland. Het aandeel medewerkers met een vast contract is in andere sectoren lager en er zijn meer zelfstandigen. Het gemiddelde percentage vaste dienstverbanden in andere sectoren ligt op ongeveer 60%.

Resultaten werkgeversenquête 2016

Korte tijd geleden zijn 60 organisaties uit de gehandicaptenzorg geïnterviewd in het kader van de werkgeversenquête 2016. De belangrijkste resultaten:

  • De werkdruk is wederom toegenomen, meer dan 60% van de GZ-organisaties geeft dit aan. Dit is volgens werkgevers vooral af te leiden uit klachten vanuit het personeel en een hoger ziekteverzuim.  De toename van werkdruk komt vooral tot uiting in het met minder mensen meer moeten doen, ofwel het efficiënter werken bij een complexere zorgvraag en het bieden van intensievere zorg. Daarnaast is er sprake van een tekort aan personeel door verloop en uitstroom.
  • Maatregelen die door instellingen genomen worden om werkdruk te verminderen zijn: werkprocessen efficiënter vormgeven, versterken competenties van leidinggevenden en het bespreekbaar maken van de werkdruk. De VGN besteed dit jaar extra aandacht voor het thema werkdruk. In november (tijdens de week van de werkstress) worden twee regionale bijeenkomsten georganiseerd voor HR en OR. Op de website staan vier goede oplossingen voor minder werkdruk en meer werkplezier.
  • Bijna 90% van de werkgevers geeft aan dat medewerkers te maken hebben met agressie en geweld. Qua maatregelen is de gehandicaptensector voorloper. Belangrijkst genoemde maatregelen zijn: bespreekbaar maken van agressie en het komen tot werkafspraken.
  • Opleiden: er wordt vooral veel opgeleid om te kunnen werken met zwaardere doelgroepen en rondom het thema veiligheid. De VGN vindt dat de veiligheid van medewerkers en cliënten integraal moet worden benaderd. Hierbij is het belangrijk op de dialoog over veiligheid gestructureerd vorm te geven. Met het  project Veiligplus wil de VGN en de vakbonden de instellingen hierin ondersteunen


AZW Actueel

Het arbeidsmarktprogramma zorg en welzijn (AZW) geeft inzicht in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Om zo actueel mogelijk te zijn verschijnt er vanaf nu drie keer per jaar een AZW actueel. Aansluitend hieraan volgt het integrerend jaarrapport zorg en welzijn.

Voor meer informatie over het programma, zie www.azwinfo.nl.

Hieronder kunt u de AZW actueel downloaden.

Deze pagina is een onderdeel van: