Onderzoek bekostiging beademingszorg gestart

De NZa heeft van zorgaanbieders signalen ontvangen dat de tarieven van de toeslagen voor beademingszorg niet toereikend zijn. Voor het jaar 2021 is voorzien in een tijdelijke oplossing, maar nader onderzoek is gewenst. In opdracht van de NZa doet bureau HHM in de periode oktober 2020 tot en met februari 2021 onderzoek naar de inhoud en de bekostiging van beademingszorg in de langdurige zorg. HHM benadert verschillende zorgaanbieders om mee te werken aan dit onderzoek.

kostenprijsonderzoek

Dit onderzoek moet leiden tot:

  1. een uitspraak over welke vorm van bekostiging het meest passend is,
  2. (een) passende prestatie(s) en
  3. een onderbouwde kostprijs. 

Hiervoor wordt een documentstudie uitgevoerd, worden interviews afgenomen en wordt een uitvraag uitgezet. 

  • Documentstudie: Aan de hand van documenten wordt zicht verkregen op de definitie en inhoud van beademingszorg, de doelgroep die gebruik maakt van beademingszorg en de wijze waarop de toeslag vormgegeven wordt. 
  • Interviews: Via interviews met betrokken landelijke partijen, zorgkantoren, centra voor thuisbeademing en zorgaanbieders worden kwalitatieve gegevens verzameld die nodig zijn om tot onderbouwde prestatiebeschrijvingen en kostprijs te komen. 
  • Uitvraag: Beademingszorg brengt extra kosten met zich mee bestaande uit personele kosten (extra inzet en/of hoger ingeschaald personeel) en materiĆ«le kosten (apparatuur en verzorgingsmiddelen). Om hier zicht op te krijgen wordt een uitvraag uitgezet onder zorgaanbieders. 

De opbrengsten van het onderzoek worden verwerkt in een rapportage welke opgeleverd wordt aan de NZa. 

Omdat de input uit het veld noodzakelijk is voor het realiseren van de onderzoeksdoelen en het van belang is voldoende gegevens op te halen om een representatieve onderbouwing te kunnen bieden, benadert HHM verschillende zorgaanbieders om medewerking te verlenen aan dit onderzoek. 

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht bij de projectleider Peter Bakker van bureau HHM (p.bakker@hhm.nl). 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Renate Reusch
Telefoonnummer
06-13203921
Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van