Oproep deelname onderzoek passende bekostiging logeren-ZEVMB

Ademruimte voor gezinnen rondom een persoon met zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEMVB) is belangrijk. Ouders willen de zorg en ondersteuning voor hun kind met vertrouwen uit handen kunnen geven. De onafhankelijke werkgroep ‘Wij zien je Wel’ heeft in maart 2020 gerapporteerd over schaarste in passend logeeraanbod voor mensen met ZEVMB en de ontoereikendheid van de bestaande logeertarieven om dit te bekostigen. Naar aanleiding van dit signaal voert bureau HHM in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het eerste kwartaal van 2021 een onderzoek uit met als doel informatie te verzamelen, zodat logeren voor mensen met ZEVMB met een passende prestatie en tarief geleverd kan worden.

keyboard met knop waarop staat onderzoek

Met dit onderzoek brengt bureau HHM de huidige en gewenste situatie in beeld. Hiervoor zetten ze allereerst een digitale vragenlijst uit onder cliëntvertegenwoordigers van mensen met een Wlz-VG8-indicatie en zorgaanbieders die logeren aanbieden aan deze mensen. Vervolgens maken ze tijdens groepsinterviews met cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en zorgkantoren een verdiepingsslag aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijsten. Hierbij wordt ook ingegaan op de vraag ‘waar moet het logeren van mensen met ZEVMB aan voldoen?’ Aangevuld met een gedetailleerde kostenuitvraag bij enkele zorgaanbieders leidt dit tot een voorstel voor een passende bekostiging voor logeren bij de ZEVMB-doelgroep.

Heeft u ervaring met logeren voor mensen met ZEVMB als cliëntvertegenwoordiger of zorgaanbieder? Dan heeft u hierbij de mogelijkheid om een aantal vragen te beantwoorden over de huidige en gewenste situatie.

  • Bent u cliëntvertegenwoordiger dan kunt u deze vragenlijst invullen.
  • Bent u medewerkers van een zorgaanbieder dan kunt u deze vragenlijst invullen. U heeft tot uiterlijk 8 februari de mogelijkheid om deze vragenlijst in te vullen.

Wil u meer informatie over het onderzoek dan kunt u dit vinden in dit nieuwbericht op onze website. Daarnaast kunt u contact opnemen met de onderzoekers van bureau HHM: Patrick Jansen (p.jansen@hhm.nl) of Abigail Heijenga (a.heijenga@hhm.nl).

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Gera van der Woude
Telefoonnummer
Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van