Nieuws

Verbetering kennisinfrastructuur zorg voor mensen met complexe zorgbehoefte

15 november 2019

In woonvoorzieningen in de langdurige zorg zijn er doelgroepen met een complexe zorgbehoefte, zoals mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. En ook bij ouderen in de verpleeghuiszorg met psychiatrische problematiek. Gezien de dubbelproblematiek van deze groepen is de kennis en expertise van
meerdere sectoren, en een goede samenwerking en kennisdeling daartussen, nodig om tot goede zorg en ondersteuning te komen. In de praktijk blijkt dat dit niet vanzelf
gaat. Daarom investeert het ministerie van VWS in onderzoek naar de versterking van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg als onderdeel van de verbetering van het
professioneel handelen in de langdurige zorg.

kennismanagement

Doel, aanpak en looptijd

Het project heeft als doel het formuleren van concrete aanbevelingen over een optimale kennisdeling en samenwerking van gehandicaptenzorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg om meer kwaliteit van leven voor de beoogde doelgroepen te bereiken.
Het project werkt met 4 pijlers:

  1. Definiëring van de doelgroepen en bepalen van hun omvang. Dit gebeurt m.b.v. een Delphi‐studie en vragenlijstonderzoek.
  2. Inzichten opdoen uit huidige samenwerking en kennisdeling via interviews, veldwerk, lering trekken uit actieonderzoek bij vernieuwende praktijken en uit goede voorbeelden bij vergelijkbare doelgroepen
  3. Schets gewenste kennisinfrastructuur i.s.m. een brede vertegenwoordiging van experts, brancheorganisaties, cliëntvertegenwoordigers en andere belangrijke stakeholders.
  4. Doorlopend delen van inzichten en erop reflecteren met de aanbieders van deze zorg en ondersteuning.

Het project is gestart in september 2019 en loopt tot circa april 2021.

Projectuitvoering en contactpersoon

Het project wordt uitgevoerd door een breed samengesteld team van medewerkers van het Trimbos. Een klankbordgroep van stakeholders staat het team bij. Daarnaast wordt een platform van zorgaanbieders in de ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en GGZ gevormd dat gedurende het project op de hoogte wordt gehouden en gevraagd wordt te reflecteren op de tussenresultaten. Projectleider Verstandelijke gehandicaptenzorg is Ankie Lempens. Haar contactgegevens zijn: alempens@trimbos.nl en 030 29 59 296.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: