Nieuws

Online ondersteuning slaat aan in langdurige zorg

15 april 2014

De kwaliteit van ondersteuning blijft gewaarborgd als deze online plaatsvindt in combinatie met face-to-face contact. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) onder cliënten van Pameijer die gebruikmaken van een online platform. Volgens de VU is het bijzonder dat online technologie op deze schaal nu ook wordt ingezet voor de ondersteuning van mensen met een beperking in het dagelijks functioneren.

Uitkomsten bieden perspectief voor gemeenten
Uit het onderzoek blijkt dat cliënten meer zelfstandigheid ervaren omdat ze dankzij MijnPameijerConnect (MPC) – het online platform – zelf contact kunnen zoeken met de begeleider op het moment dat er behoefte is aan ondersteuning. ‘Eigen regie en kwaliteit van leven zijn belangrijke uitgangspunten in onze ondersteuning’ aldus Jan Alblas, directeur bij Pameijer. ‘Nu we duidelijke aanwijzingen hebben dat deze gewaarborgd zijn, kunnen we de inzet van online ondersteuning verder uitbreiden. Dit bevordert ook de efficiëntie aangezien begeleiders aangeven minder tijd kwijt te zijn met reizen. Vooral voor gemeenten zijn deze uitkomsten interessant in het kader van de decentralisaties in het sociale domein en bijbehorende bezuinigingen’.         

Het onderzoek
Het haalbaarheidsonderzoek bestond uit interviews en online vragenlijsten die herhaaldelijk zijn afgenomen. Over het algemeen zijn zowel cliënten als begeleiders positief. Cliënten ervoeren een ruimere bereikbaarheid van de begeleider wat hun gevoel van veiligheid vergrootte. Begeleiders gaven aan vaker kortdurend contact te kunnen hebben en dus cliënten beter te kunnen monitoren in hun dagelijks functioneren. Aandachtspunt is onder andere de gebruiksvriendelijkheid van het platform,  waar in de tussentijd al actie op is ondernomen.  

MijnPameijerConnect (MPC)
Pameijer heeft MPC in 2012 geïntroduceerd. Op het online platform krijgen cliënten coaching, ondersteuning en persoonlijke begeleiding. Cliënten en begeleiders kunnen door middel van het platform communiceren via beeld, geluid en tekst. Sinds de introductie is in ruim een jaar tijd het aantal logins en het aantal online minuten verdrievoudigd.

Nieuwe ondersteuningsconcepten
Pameijer ontwikkelt continu vernieuwende vormen van (online) ondersteuning, die aansluiten bij de ontwikkelingen in het sociale domein. Uitgangspunten daarbij zijn eigen regie, talentontwikkeling en tijdelijkheid.