Nieuws

Oproep ZonMw: Integrale aanpak voor mensen met een LVB

20 december 2017

Gemeenten kunnen samen met (lokale) zorg-/welzijnsaanbieders, justitiële organisaties, kennis-/onderwijsinstellingen en cliëntvertegenwoordigers/naasten subsidie aanvragen voor kleinschalige projecten gericht op het ontwikkelen van domeinoverstijgende aanpakken om hulp aan en ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met verward gedrag, te verbeteren.

Doel subsidieoproep

Mensen met een licht verstandelijke beperking komen relatief vaak met het veiligheidsdomein in aanraking. Ze hebben vaak levenslang en op meerdere domeinen hulp en ondersteuning nodig. Om hen die hulp en ondersteuning te kunnen bieden, moeten professionals uit het veiligheids, sociale en zorg domein de verstandelijke beperking tijdig herkennen en de juiste benadering kiezen: niveau en taalgebruik aanpassen, rustig praten en regelmatig vragen of alles begrepen is. Dit levert minder verward gedrag en geweld op. Het doel van deze subsidieoproep is om overdraagbare (lokale) domeinoverstijgende aanpakken te ontwikkelen voor ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor kleinschalige projecten gericht op het ontwikkelen van aanpakken om de verbinding tussen veiligheid-zorg-sociaal domein te bevorderen voor mensen met een licht verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met verward gedrag.

Het gaat om kortdurende, praktijkgerichte aanpakken (binnen de scope van het gemeentelijk veiligheidsbeleid) die bijdragen aan:

  • Het voorkomen en terugdringen van overlast en criminaliteit door mensen met een licht verstandelijke beperking
  • Het voorkomen van slachtofferschap onder mensen met een licht verstandelijke beperking
  • Het re-integreren van mensen met een licht verstandelijke beperking nadat ze met justitie in aanraking zijn geweest.

Eindresultaat van projecten is een concreet beschreven aanpak die kan worden gedeeld met andere gemeenten.

Wie kan aanvragen?
  • Binnen het project wordt samengewerkt door (twee of meer van) de volgende partijen: gemeente, (lokale) aanbieder van zorg en/of welzijn, justitiële organisatie, kennis/onderwijsinstelling, vertegenwoordigers van cliënten/naasten.
  • De gemeente is een verplichte partner binnen de projectgroep.

In het project dient te worden samengewerkt met de doelgroep zelf. U dient aan te geven op welke wijze de doelgroep betrokken wordt bij het project. De mate van betrokkenheid kan verschillen, maar betreft minimaal het uitgebreid consulteren en aansluiten bij de behoefte van de doelgroep.

Budget

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- per project met een maximale looptijd van 6 maanden. De subsidie kan gebruikt worden ter dekking van personele kosten (ook te besteden aan inhuur van externe menskracht). Cofinanciering is verplicht en dient inzichtelijk gemaakt te worden. Het samenwerkingsverband dient ten minste 15% aan het totale projectbudget bij te dragen.

Aanvraag indienen

U kunt uw subsidieaanvraag tot 30 januari 2018, 14.00 uur indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Integrale domeinoverstijgende aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking (pdf) 547 KB