Nieuws

Outcome criteria jeugdhulp; aanlevering van gegevens vanaf dit jaar via CBS

26 april 2018

Er is een landelijk vastgestelde basisset outcomecriteria voor de Jeugdhulp. Heeft u als aanbieder afspraken gemaakt met de gemeenten over aanlevering van informatie over de landelijke set outcomecriteria? In dat geval levert u vanaf medio dit jaar de aanvullende informatie aan via de CBS-route Beleidsinformatie Jeugd. Het is mogelijk dat een gemeente voorkeur heeft voor een andere route voor aanlevering van gegevens of aanvullende informatie vraagt. In dat geval heeft u daar afspraken over gemaakt met de betreffende gemeente(n). De routes buiten de CBS-route om worden nu in kaart gebracht en getoetst.

Landelijke set outcomecriteria

Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verplicht in hun beleidsplan aan te geven welke outcomecriteria voor jeugdhulpvoorzieningen zij hanteren. In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie is in 2014 door het Nederlands Jeugdinstituut een gezamenlijke basisset outcomecriteria voor jeugdhulp gepubliceerd:

1. Uitval van cliënten;
2. Tevredenheid van cliënten over het nut/effect van de jeugdhulp;
3. Doelrealisatie van de hulp, uitgesplitst naar:
3.1. De mate waarin cliënten zonder hulp verder kunnen;
3.2. De mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start jeugdhulp plaatsvindt.

En in geval van een individuele voorziening (‘niet-vrij toegankelijke jeugdhulp’) ook:

3.3. De mate waarin problemen verminderd zijn en/of zelfredzaamheid/participatie is verhoogd;
3.4. De mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd zijn.

Aanlevering via CBS

De indicatoren 1 en 3.2 zijn al uit de Beleidsinformatie Jeugd van het CBS af te leiden. Er komt voor 1 juli 2018 een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur waarin staat dat jeugdhulpaanbieders de scores op ook twee andere indicatoren (2 en 3.1) ieder half jaar aan het CBS leveren met de Beleidsinformatie Jeugd. LET OP: dit geldt alleen voor de jeugdhulpaanbieders die met gemeenten hebben afgesproken om de basisset te volgen! 

Aanbieders leveren medio 2018 voor het eerst de beleidsinformatie inclusief de informatie over de twee nieuwe outcome-criteria aan bij het CBS. Na de aanlevering stuurt het CBS de aanbieders vervolgens een spiegelrapportage over de indicatoren 1 t/m 3.2 terug waarin het algemene beeld van de aangeleverde scores (niet op casusniveau) te zien is, per gemeente en per jeugdzorgregio. De aanbieders kunnen deze spiegelrapportages, meestal voorzien van aanvullende informatie, gebruiken voor het voeren van kwaliteitsgesprekken met gemeenten. Meer informatie over de aanlevering vindt u op de website van het CBS

Voor veel aanbieders en gemeenten zorgt deze CBS route voor een verlichting van administratieve lasten. Aanbieders hoeven immers maar één keer gegevens aan te leveren en gemeenten ontvangen van alle aanbieders makkelijk te lezen overzichten. 

Aanlevering via andere routes

Echter, een tiental gemeentelijke regio’s heeft behoefte aan frequentere en soms ook verder uitgesplitste rapportages. Als aanbieder van jeugdhulp is het aan u of u hierover afspraken met gemeenten maakt. In sommige gevallen hebben gemeenten met partijen daarover nu al afspraken gemaakt die buiten de route van het CBS omgaan. Met het verplichten van de CBS-route is het voor gemeenten niet langer wettelijk toegestaan om deze indicatoren ook op een andere wijze uit te vragen. Dat is een situatie die alle partijen onwenselijk vinden, want het maakt het voor deze gemeenten moeilijker om de door hen gewenste sturing op de transformatie uit te voeren. 

Afgesproken is dat alle routes – ook die niet via of ter aanvulling op de CBS-route zijn ingericht – worden geïnventariseerd en omschreven in termen van: doelen, aanpak, vereisten en het voldoen aan wet- en regelgeving omtrent privacy. Dit moet leiden tot een helder overzicht van mogelijke routes waarmee aanbieders en gemeenten het proces van gegevensverzameling en -rapportage zo kunnen vormgeven dat het past bij de lokale afspraken over de kwaliteitsontwikkeling van het jeugdhulpaanbod. De verwachting is dat dit overzicht spoedig beschikbaar is.  

Meer informatie

Dossier outcome Nederland Jeugdinstituut: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Monitoring/Harmonisatie-outcome-monitoring

Deze pagina is een onderdeel van: