Nieuws

Overdracht medicatiegegevens in de keten: hoe staat het er mee?

11 december 2020

In februari 2020 is de kwaliteitsstandaard “Overdracht medicatiegegevens in de keten“ opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. In dit artikel geven we een overzicht van de activiteiten die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd als voorbereiding van de gehandicaptenzorg op implementatie van de kwaliteitsstandaard.

medicatie

Landelijk implementatieplan
Implementatie van de kwaliteitsstandaard vindt plaats op basis van een sectoroverstijgend masterimplementatieplan en een sectoraal implementatieplan [zie bijlage]. Het masterimplementatieplan bevat activiteiten die van toepassing zijn op alle sectoren. Denk hierbij aan afspraken rond toestemming en privacy, ook voor kwetsbare patiënten en cliënten die ter zake wilsonbekwaam zijn, ontwikkelen van landelijke formats voor sectorale implementatieplannen, in kaart brengen van samenwerkingsregio’s en het ontwikkelen van de samenwerking met softwareleveranciers.

Implementatieplan gehandicaptenzorg
Het sectorspecifieke implementatieplan bevat de vertaling van producten die landelijk worden opgeleverd, aangevuld met activiteiten die, in ons geval, specifiek zijn voor de gehandicaptenzorg. Het algemene beeld is dat de overdracht van medicatie in gehandicaptenzorg op veel aspecten al voldoet aan de kwaliteitsstandaard en dat de grootste uitdaging voor de sector zit in het implementeren van de informatiestandaarden die onderdeel zijn van de kwaliteitsstandaard. Het gaat dan om de informatiestandaarden voor het Medicatieproces (MP versie 9), voor uitwisseling van laboratoriumgegevens (Lab2zorg) en voor de uitwisseling van intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA). Aanvullend zal werken met deze informatiestandaarden vragen om nieuwe werkafspraken bij het samenwerken in de medicatieketen.

Kwartiermakersfase
In afstemming met het landelijk programma heeft de VGN vanaf de zomer gewerkt aan het voorbereiden van de implementatie van de kwaliteitsstandaard. Hiertoe hebben we Denise van Kampen als projectleider aangenomen. Denise wordt ondersteund door een vaste begeleidingsgroep die bestaat uit een AVG-er vanuit NVAVG, een apotheker vanuit de NVApVG, een verpleegkundige van V&VN en een persoonlijk begeleider vanuit de BPSW. Naast de vaste begeleidingsgroep doen we af en toe een beroep op het inmiddels brede netwerk van deskundigen bij onze leden.
De kwartiermakersfase was oorspronkelijk gepland tot eind 2020, met als belangrijkste opbrengst een implementatieplan voor de gehandicaptenzorg. De werkzaamheden om tot zo’n plan te komen blijken in de praktijk meer tijd te kosten dan vooraf ingeschat. Daarbij merken we ook dat de Corona-crisis veel invloed heeft op de beschikbaarheid medewerkers die dagelijks betrokken zijn bij het medicatieproces. Hun kennis en ervaring is noodzakelijk om een goed beeld te hebben van wat er nodig is om onze leden te ondersteunen bij het implementeren van de richtlijn. Dit leidt ertoe dat de kwartiermakersfase verlengd is tot uiterlijk juni 2022. We verwachten dat we in de loop van volgend jaar (2021) een begin kunnen maken met de implementatie van de zorginhoudelijke onderdelen van de richtlijn.
Onderdeel van de kwartiermakersfase is het in beeld brengen van het ICT-landschap rond het medicatieproces. Met de uitkomsten van dit onderzoek verwachten we een goed beeld te krijgen welke stappen de sector moet zetten op ICT-gebied om implementatie van de informatiestandaarden te realiseren.

Webinar medicatieoverdracht in de keten 
We organiseren begin 2021 een webinar waarin we een toelichting geven op de actuele stand van zaken, waarin leden met elkaar in gesprek kunnen over wat er nodig is voor de implementatie en welke ondersteuning daarbij gewenst is.

Kernteams
Als onderdeel van het project starten in 2021 de kernteams Voorschrijven en Toedienen.  Deze kernteams zullen bestaan uit professionals en projectleiders en hebben een belangrijke rol in het voorbereiden van de implementatie van de kwaliteitsstandaard door zorgaanbieders.
 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: