Nieuws

Overzicht verdeling AWBZ over Jeugdwet, Wmo 2015, Wlz en Zvw

27 mei 2014

Welke AWBZ-jeugdzorg en -ondersteuning gaat vanaf 2015 over naar welke andere wet? Dat is belangrijke informatie nu gemeenten en zorgaanbieders afspraken maken. Veel daarvan was al bekend. Een nieuwe tabel van de verdeling van ‘AWBZ-prestaties’ over de nieuwe en bestaande wetten biedt meer informatie.

In vergelijking met een eerdere tabel die het Transitiebureau Jeugd op 11 april publiceerde, is het volgende aangepast:

  • H820 - dagbehandeling VG kind midden is Jeugdwet geworden
  • H817 - dagbehandeling VG kind EMG. Hier stond dagactiviteit, maar dat klopt niet.

Afspraken

Van belang is dat aanbieders en gemeenten weten wat van hun huidige takenpakket straks bij gemeenten onder de Jeugdwet of Wmo 2015 valt en welk deel bij de zorgverzekeraar (Zvw) of het zorgkantoor (Wet langdurige zorg) terecht komt. Ze kunnen aan de hand van deze tabel bepalen over welke taken zij tot afspraken moeten komen.

Wijzigingen
Aangezien een aantal wetsvoorstellen nog in behandeling zijn, kunnen zich nog wijzigingen voordoen in de tabel. Bij de verdeling over de verschillende wettelijke kaders wordt uitgegaan van indicaties (in plaats van prestaties). Dus: de indicatie van een cliënt bepaalt naar welk wettelijk kader een cliënt per 1 januari 2015 over gaat. Sommige prestatiecodes zijn toebedeeld aan meerdere wettelijke kaders. Dit is in de tabel goed aangegeven. Als een van de toebedeelde kaders de Jeugdwet betreft, is deze verdeling meestal gevolg van de verdeling 18- en 18+ (18- is Jeugdwet). Zie ook de toelichting bij de tabel.

Download:Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: