Nieuws

Passend werk midden in de maatschappij

18 februari 2022

Op 23 februari 2022 wordt in de Tweede Kamer besproken over de Participatiewet en het Breed offensief naar werk. Passend werk is een belangrijke pijler om het leven op een eigen, betekenisvolle wijze, in te kunnen vullen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar voor veel mensen met een beperking is dit nog niet zo. De VGN heeft de Kamerleden gevraag om aan te besteden aan vier belangrijk thema’s, namelijk 1. Zorg voor een inclusieve samenleving; 2. Vereenvoudig de Participatiewet; 3. Investeer in de talentontwikkeling van mensen met een beperking en 4. Bied perspectief op een volwaardig inkomen.

De Keyser

Zorg voor een inclusieve samenleving

De VGN staat voor een inclusieve samenleving: zonder kansenongelijkheid, met onderwijs en de mogelijkheid tot een leven lang leren en ontwikkelen voor iedereen. Dus ook voor mensen met een beperking. Ons uitgangspunt is: Bied de mensen die willen werken toegang tot de arbeidsmarkt en motiveer de werkgevers om mensen met een beperking aan te nemen. Laat daarbij zowel de samenleving als het bedrijfsleven zich concentreren op wat wél kan. Dit vraagstuk is te groot voor de (gehandicapten)zorg alleen en vraagt om een brede maatschappelijke aanpak waarin zowel wonen, inkomen, leren, werk, jeugdhulp, zorg en/of ondersteuning aan bod komen. Vereenvoudiging van het beleid en dienstverlening van de overheid is juist voor deze burgers belangrijk om mee te kunnen doen. Wij dringen eropaan om spoedig met een interdepartementaal plan van aanpak LVB te komen overeenkomstig de aanbevelingen uit het IBO LVB uit 2019.

Vereenvoudig de Participatiewet

Voor mensen met een beperking is het belangrijk dat het overheidsbeleid eenvoudig en inclusief wordt ingevuld. Waarbij de mogelijkheden en behoeftes van de mensen om wie het gaat centraal staan. En niet het systeem, financieringsstromen en vastgelegde kaders. De Participatiewet biedt in principe veel mogelijkheden voor een integrale, domein-overstijgende aanpak, met aandacht voor de groei die mensen met een beperking in de loop van de jaren doormaken. Maar is zo ingewikkeld dat dit in de praktijk voor mensen met een beperking onvoldoende van de grond komt. Juist hun ontwikkelwensen en mogelijkheden moeten het vertrekpunt zijn van het ondersteuningstraject vanuit de gemeente. En dat vraagt maatwerk en overzichtelijke regels. Het onderzoek Simpel Switchen op de kaart biedt hiervoor concrete handvatten

Investeer in de talentontwikkeling van mensen met een beperking

Door het ontwikkelen van talent en vaardigheden wordt meedoen in de samenleving makkelijker. Mensen met een beperking ontwikkelen zich echter langzamer en op hun eigen manier. Dit vraagt om andere, langjarige ontwikkeltrajecten dan het beroepsonderwijs kan bieden. Door al vanaf de dagbesteding te investeren in de talentontwikkeling van mensen met een beperking kunnen zij vaak doorgroeien naar de best passende plek. Hiervoor is het nodig dat geïnvesteerd wordt in doorlopende ontwikkelingstrajecten voor mensen met een beperking. Ook nadat zij hun eerste baan hebben gevonden. 

Perspectief op volwaardig inkomen

Door hun beperkingen zijn veel mensen met een beperking niet in staat om fulltime te werken. Zij kunnen het werk ook niet altijd volhouden tot aan hun pensioen. Soms moet een stap worden teruggezet naar dagbesteding. Met andere woorden: ook als zij werken naar vermogen, blijven mensen met een beperking soms hun leven lang aangewezen op een (gedeeltelijke) Participatiewet- of Wajonguitkering, het toeslagenstelsel en periodieke verrekeningen. Tegelijkertijd is een volwaardig inkomen belangrijk om je leven op je eigen wijze in te kunnen vullen. De afspraken in het regeerakkoord om de bijverdienregeling te verruimen en de kostendelersnorm voor mensen tot en met 27 jaar zijn stappen in de goede richting. Deze maatregelen moeten zo snel mogelijk worden ingevoerd. Maar er is meer nodig. Mensen met een beperking die werken naar hun vermogen zouden via een vrijlatingsregeling hun inkomen moeten kunnen aanvulling tot het niveau van het Wettelijk minimumloon.

Lees voor uitgebreidere informatie bijgevoegde brief die de VGN op 25 november aan de woordvoerders SZW van de politieke partijen heeft gestuurd. 

Het debat volgen?
Commissiedebat “Participatiewet/Breed Offensief”, woensdag 23 februari, 18.00 – 22.00 uur

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn