Nieuws

Pilot digitale aanlevering gegevens Wzd van start

12 oktober 2020

In de Wet zorg en dwang is vastgelegd dat zorgaanbieders elk half jaar over de geleverde onvrijwillige zorg gegevens moeten leveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Om dit proces van aanlevering te ondersteunen voeren vijf zorgaanbieders en drie softwareleveranciers samen met de inspectie in de periode tot april 2021 een pilot Digitale gegevensaanlevering Wzd uit. De pilot moet inzicht geven in de manier waarop de gegevensaanlevering het beste kan worden vormgegeven. Het project is inmiddels met een digitale kick-off bijeenkomst van start gegaan.

gegevensdigitaal

Gestandaardiseerd aanleveren
In de Wet zorg en dwang (Wzd) is in artikel 17 vastgelegd dat een zorgaanbieder ten minste elk half jaar een overzicht van gegevens moet leveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de geleverde onvrijwillige zorg. Met die gegevens wordt de IGJ in staat gesteld om risico-gestuurd toezicht uit te voeren. 
De gegevens worden op cliëntniveau door de zorgaanbieder vastgelegd in het eigen systeem. Vervolgens wordt een set vastgestelde gegevens in een afgesproken format aan de IGJ geleverd. De IGJ ontvangt de gegevens in een gestructureerd formaat en op een gestandaardiseerde wijze. Zodat de gegevens geautomatiseerd kunnen worden verzonden en ontvangen, en de IGJ de gegevens op een eenduidige manier kan beoordelen. In de pilot wordt onderzocht hoe met zo min mogelijk administratieve lasten aan de rapportageverplichting kan worden voldaan.

Doelstelling pilot
Met de pilot willen we duidelijkheid krijgen over de beste manier waarop dit proces kan worden vormgegeven. De bevindingen zullen naar verwachting eind februari 2021 worden aangeboden aan de opdrachtgevers: ActiZ, IGJ en VGN. Het advies zal ingaan op de manier van aanleveren en wat er nodig is om dat te realiseren. Daarbij kun je onder meer denken aan de noodzakelijke aanpassingen aan IT-systemen en tijd die nodig is voor implementatie.

Welke gegevens worden uitgewisseld?
In de pilot wordt het uitwisselen van onderstaande set gegevens beproefd. Het betreft 9 hoofd categorieën uit de Wzd en 1 subcategorie.

 1. Toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap, een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;
  • Vocht en voeding
  • Medicatie
  • Het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking, dan wel vanwege die aandoening of beperking, ter behandeling van een somatische aandoening
 2. Beperken van de bewegingsvrijheid;
 3. Insluiten;
 4. Uitoefenen van toezicht op betrokkene;
 5. Onderzoek aan kleding of lichaam;
 6. Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen;
 7. Controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 8. Aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder begrepen het gebruik van communicatiemiddelen;
 9. Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek.

Deelnemers
De pilot wordt uitgevoerd in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg, aangestuurd door een projectgroep. Aan de pilot nemen Philadelphia, Cello, Zorgbalans, Zorggroep Meander en de Trans. deel als zorgaanbieders, vanuit de leveranciers nemen deel Fierit, Nedap en Lable Care.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga