Plasterk presenteert decentralisatiebrief over nieuwe taken gemeenten

Minister Plasterk (BZK) heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer geschreven over hoe gemeenten de drie decentralisaties (Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ-onderdelen naar de Wmo) het beste kunnen oppakken. Om dit goed te kunnen doen, wil Plasterk dat gemeenten met elkaar gaan samenwerken. Ook wil hij ervoor zorgen dat gemeenten groot genoeg zijn om de nieuwe zorgtaken uit te kunnen voeren.

Uit de brief van de minister blijkt dat gemeenten zoveel mogelijk één budget krijgen met maximale beleidsvrijheid om maatwerk mogelijk te maken en bureaucratie en administratieve rompslomp te vermijden. Het gaat om een takenpakket van ruim 16 miljard euro.

Integraal
De VGN vindt het positief dat het kabinet kiest voor het gezamenlijk oppakken van de decentralisaties met een integraal budget, integraal aanbod en integrale toegang. Omdat veel mensen met een beperking levensbreed en levenslang een beroep doen op het sociale domein, vindt de VGN het belangrijk dat hier ook nadrukkelijk de verbinding wordt gelegd. De VGN heeft hier ook altijd voor gepleit.
De inzet van de minister is dat de gemeenten de zorg straks zo inrichten dat er één persoon is die mensen die dat nodig hebben, ondersteunt en begeleidt op basis van een integraal plan voor het hele huishouden.

Samenwerking
Plasterk noemt nadrukkelijk dat gemeenten groot genoeg moeten zijn om met de financiële risico's die met de decentralisatie samenhangen, om te gaan. Hij denkt dat de uitvoering het beste kan liggen op een schaal van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Het herindelen van gemeenten duurt volgens Plasterk echter te lang om op te wachten. Gemeenten moeten daarom samenwerkingsverbanden vormen. Dat moet voor 1 januari 2014 zijn gerealiseerd, omdat de eerste decentralisaties op sociaal gebied in 2014 van start gaan. In het voorjaar van 2013 moet duidelijk zijn in welke verbanden de gemeenten de decentralisaties willen gaan uitvoeren.
De minister schrijft ook dat er taken zijn die vragen om uitvoering op bovenregionaal niveau, zelfs op provinciaal of landelijk niveau. Dit sluit aan bij de lobby van VGN over het maken van bovenregionale afspraken voor de specialistische gehandicaptenzorg.  

Vermindering regeldruk
Het kabinet wil dat de regels zo eenvoudig mogelijk zijn. Burgers met complexe problematiek moeten terecht kunnen bij één aanspreekpunt. Belemmerende regeldruk voor bedrijven moet voorkomen worden. Op deze manier wordt bijgedragen aan de kabinetsdoelstelling om de regeldruk voor burgers, bedrijven en professionals per 2017 structureel met 2,5 miljard te verlagen.
Belangrijk punt voor de gehandicaptensector is om de administratieve lasten en regeldruk zo laag mogelijk te houden. Het is positief dat dit ook expliciet in de brief genoemd wordt, wel is het belangrijk om kritisch te blijven volgen of dit ook gewenste efficiëntie oplevert.

VNG doet apart onderzoek
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit in haar reactie op de decentralisatiebrief van de minister voor een apart onderzoek naar onder andere de financiële haalbaarheid van de decentralisaties. Dit is ook de grootste zorg voor de VGN. Het integraal oppakken is positief, maar de bezuinigingen die zijn ingeboekt zijn wel erg groot. De uitdaging is om het doel van zelfredzaamheid, actieve deelname aan de maatschappij ook te behalen voor de kwetsbare doelgroepen om wie het gaat.

 U vindt de brief van minister Plasterk in de bijlage.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280

Deze pagina is een onderdeel van