Nieuws

Prinsjesdag: geen verrassingen, wel zorgen

16 september 2014

In de Prinsjesdagstukken voor 2015 staan voor de gehandicaptensector geen nieuwe plannen. Wel wordt 2015 een heel belangrijk jaar want hoe gaan de plannen er straks daadwerkelijk uitzien? De VGN voorziet grote risico’s in dit ‘jaar van de waarheid’ door de hoge kortingen, onduidelijkheid over inkoop en de gevolgen hiervan voor het aantal banen in de gehandicaptensector.  De recente afspraak van minister Plasterk met de VNG over het afschaffen van een apart sociaal deelfonds vergroot onze zorgen. 

De Miljoenennota en begrotingen van de verschillende departementen bevatten de al eerder aangekondigde maatregelen. De gevolgen voor de gehandicaptensector, zoals benoemd in de impactanalyse van afgelopen juli, blijven op macro-niveau ongewijzigd. De VGN voorziet voor volgend jaar grote risico’s.

Risico’s
Ondanks de verzachting in het begrotingsakkoord van april jl. blijven de landelijke kortingen op de Jeugdwet en de Wmo fors.  De impact voor zorgaanbieders wordt versterkt door hoge kortingen die veel gemeenten extra doorberekenen. Dit blijkt ook uit de vele meldingen op het VGN-meldpunt Hervorming Langdurige zorg.
Ook maakt de VGN zich zorgen of alle partijen tijdig klaar zijn voor de overgang van zorgtaken op 1 januari 2015.  De VGN vreest dat cliënten tussen wal en schip gaan vallen en dat de continuïteit van zorg gevaar loopt. Ook dreigen er veel banen en expertise verloren te gaan in de gehandicaptensector.


Deelfonds
Op 11 september jl. maakte minister Plasterk een bestuurlijke afspraak met de VNG. De ruim 10 miljard euro die gemeenten van de Rijksoverheid krijgt voor de extra taken op het terrein van jeugdzorg, langdurige zorg en begeleiding naar werk komen toch niet in een apart sociaal deelfonds. Hiermee geeft minister Plasterk gemeenten de maximale bestedingsvrijheid bij de uitvoering van die extra taken.
De VGN heeft altijd gepleit om het geld dat naar gemeenten gaat te oormerken voor besteding aan het sociaal domein. Het oormerken van het geld leek geregeld te zijn in het sociaal deelfonds. Zo stond dat ook nog in de meicirculaire. Nu er geen sprake meer is van een apart deelfonds zijn gemeenten niet meer gebonden het beschikbare budget te besteden aan zorg voor onder andere mensen met een beperking. Wij hebben grote twijfels hoe de staatssecretaris als systeemverantwoordelijke dan sturing kan blijven geven aan het goed verlopen van de transities. Blijven cliënten de zorg krijgen die ze nodig hebben? Wij nemen dit punt zeker mee in de lobby naar de Tweede Kamer.


Vergeten’ groep kwetsbare mensen

De VGN blijft aandacht vragen voor de zeer kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met een extramurale indicatie, die qua zorgzwaarte in de Wet langdurige zorg (Wlz) thuishoren. Voor hen wordt nu geen zorg ingekocht door zorgkantoren of gemeenten. VWS wil het grootste deel van deze groep naar de Wmo/Zvw overhevelen. De VGN vindt het ongewenst dat deze mensen pas na indicatie in 2015 in de Wlz kunnen komen en pleit daarom voor een extra overgangsregeling in de Wlz. Tijdens het Kamerdebat over de Wlz stelden de Kamerleden hier veel vragen over. Op 23 september wordt het debat vervolgd met antwoorden van staatssecretaris Van Rijn.


Prinsjesdagstukken
U kunt de Miljoenennota, de begrotingen van de verschillende departementen en de Macro-Economische Verkenningen (MEV) vinden via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen