Nieuws

'Positie mensen met een beperking achteruit ondanks VN-verdrag Handicap'

03 december 2019

Het gaat niet goed met de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dat stelt de Alliantie VN-verdrag Handicap in haar schaduwrapportage ten behoeve van het VN-comité in Genève. De schaduwrapportage wordt gepresenteerd op dinsdag 3 december (Wereld Gehandicaptendag) tijdens de netwerkbijeenkomst Gelijk is Gelijk in Utrecht, waar ruim 500 belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen bij elkaar komen rondom het VN-verdrag Handicap.

werkplaatsvoorverstandelijkebeperking

De Alliantie wijt dit aan een te vrijblijvend overheidsbeleid: het Rijk heeft de verplichtingen uit het VN-verdrag sinds de decentralisaties hoofdzakelijk neergelegd bij gemeenten zónder duidelijke afspraken over wat er van terecht moet komen.

De Alliantie constateert onder andere dat mensen met een beperking vaak moeizaam toegang tot zorg en ondersteuning krijgen en de werkloosheid en armoede onder mensen met een beperking stijgt. Ondanks het invoeren van het verdrag is de arbeidsmarktpositie van mensen met een handicap niet verbeterd. De werkloosheid onder mensen met een beperking is tussen 2012 en 2016 toegenomen en is nog steeds meer dan de helft hoger dan bij mensen zonder een beperking. 
Uit de eindevaluatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bleek onlangs ook al dat de Participatiewet nauwelijks heeft geleid tot een verhoging van de baankansen voor mensen met een beperking. Voor mensen die het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening verloren, daalde de kans op werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen de baankansen. Het gaat echter vaker om parttime en tijdelijk werk waardoor hun inkomenspositie verslechterde.

De Alliantie pleit ervoor dat de uitvoering van het VN-verdrag een Rijksbrede opgave wordt, waarbij alle ministeries samen met ervaringsdeskundigen een werkagenda opstellen en daarin ook de rol van de lokale overheid meenemen.

Meer informatie vindt u in het rapport en op de website van Ieder(in).

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: