Nieuws

Project Inzicht in de GZSP van start gegaan

23 september 2022

Op 13 september is het project Inzicht in de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) van start gegaan. Op initiatief van de VGN wordt in maximaal 1,5 jaar een zorginhoudelijke beschrijving opgeleverd van kwalitatief goede GZSP. De projectleiding is in handen van Bureau HHM.

Aanleiding: steeds meer knelpunten in de uitvoering van de GZSP

In 2021 is geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) overgeheveld van de Wlz naar de Zorgverzekeringswet. GZSP is zorg voor kwetsbare cliënten die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek en heeft als doel het leren omgaan met problemen en beperkingen die uit de aandoening voortvloeien. Hierbij kan het aanleren van vaardigheden of gedrag aan het systeem van de cliënt een belangrijke rol spelen. In de loop van 2021 werd duidelijk dat zorgaanbieders, professionals en cliënten steeds meer knelpunten ervaren in de uitvoering van GZSP, waaronder:

  • inkoop door zorgverzekeraars op basis van tarieven die niet toereikend zijn;
  • (kwalitatieve) contracteisen die niet aansluiten bij de wijze waarop GZSP wordt uitgevoerd;
  • het ontbreken van een sectorbreed gedeelde beschrijving van goede GZSP. Om een passende financiering voor GZSP te bereiken is meer inzicht nodig in de praktijk van de zorg, in de context waarbinnen de zorg wordt geleverd en in de kwaliteitsaspecten.

Doelen van het project Inzicht

Het resultaat van het project is een zorginhoudelijke beschrijving die bijdraagt aan:

  • Sectorontwikkeling. De beschrijving van goede zorg definieert wat het veld zorg van goede kwaliteit vindt en hiermee kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Daarnaast kan de beschrijving bijdragen aan professionalisering en uniformering van GZSP.
  • Transparantie. Veldpartijen krijgen inzicht in wat GZSP voor cliënten binnen de gehandicaptensector inhoudt en wat de randvoorwaarden zijn om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Met behulp van de beschrijving van goede zorg kan gewerkt worden aan passende contractvoorwaarden van zorgverzekeraars en een passende vergoeding die vorm krijgt in het NZa-tarief.

Samenwerking van verschillende branche- en beroepsorganisaties

Branche- en beroepsorganisaties NVO, NIP, VGN, NVAVG en zorgprofessionals werken in dit project samen om een zo breed mogelijk gedragen beschrijving op te stellen. De klankbordgroep heeft een adviserende functie en bestaat uit onder andere ZN, de NZa en cliëntenorganisaties IederIN en LFB. Het streven is om het project uiterlijk eind 2023 af te ronden.

 

Anne Schraagen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Anne Schraagen

Deze pagina is een onderdeel van: