Nieuws

Veel aanbieders gehandicaptenzorg overwegen zich terug te trekken uit sociaal domein

21 april 2022

Vrijwel alle gehandicaptenzorgaanbieders ervaren knelpunten tijdens de zorgcontractering in het sociaal domein. Veel zorgaanbieders overwegen zelfs zich terug te trekken uit de Wmo en de Jeugdwet vanwege tekortschietende tarieven en de grote administratieve belasting. Dit blijkt uit een VGN onderzoek naar hoe zorgaanbieders in 2022 de contractering hebben ervaren voor de Wlz, het sociaal domein en de GZSP. VGN-directeur Frank Bluiminck noemt sommige ontwikkelingen 'heel zorgelijk'.

Jongeman is in werkplaats aan het werk

Geen reële tarieven in het sociaal domein

In het sociaal domein zijn er grote verschillen in de tevredenheid van zorgaanbieders over het inkoopproces. Rond de 50% van de aanbieders in de Wmo en 41% in de Jeugdwet zijn tevreden over de inkoop bij het merendeel van hun gemeenten. Daarbij geeft 91% van de 68 bevraagde zorgaanbieders aan knelpunten te ervaren, waarbij zij de hoogte van tarieven het vaakst benoemen. Daarnaast wordt eenrichtingsverkeer vanuit gemeenten en de grote verscheidenheid aan administratieve lasten vanuit gemeenten genoemd als knelpunt. Ruim de helft van de respondenten overweegt zelfs zich terug te trekken uit het sociaal domein vanwege de lage tarieven in samenhang met de grote administratieve belasting bij de inschrijving en verantwoording. 

Zorgkantoren hanteren redelijke eisen binnen de Wlz

Zorgaanbieders geven aan dat zij in de Wlz op de meeste onderwerpen geen grote verschillen ervaren in het inkoopbeleid ten opzichte van 2021, wat strookt met het feit dat er een meerjarig inkoopbeleid is. Bijna 90% van de respondenten vindt dat de zorgkantoren redelijke eisen hanteert in de inkoop. De meeste organisaties zijn een tarief overeengekomen dat op of boven het richttarief ligt, bijvoorbeeld voor het bijdragen aan regionale doelen of knelpunten in de regio.

Een meerderheid is echter niet of slechts deels tevreden over de gesprekken met de zorgkantoren over de tarieven. En een derde vindt het beleid ten aanzien van adequate tarieven verslechterd in 2022. Met name op het gebied van meerzorg, complexe zorg en innovatie worden wel knelpunten verwacht.

Onvrede over zorgverzekeraars bij contractering GZSP

Bij GZSP zijn rond de 40% van de zorgaanbieders tevreden over de contractering door de zorgverzekeraars. Vooral de onbereikbaarheid van de zorgverzekeraars werd aangegeven als een knelpunt. Ook ziet men ruimte voor verbetering bij de informatievoorziening vanuit de zorgverzekeraar, de onderhandeling over het contract en de aandacht van de zorgverzekeraar voor de kwaliteit van zorg.

Op naar een betere samenwerking

De VGN gaat met de betrokken partijen in gesprek over de uitkomsten van deze uitvraag. VGN-directeur Frank Bluiminck ziet belangrijke aanknopingspunten in de hervormingsagenda jeugd, en in de recent gemaakte afspraken tussen de VGN en ZN over de transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg.

Hoofdlijnen van de rapportage samengevat

Onderaan dit artikel is de volledige onderzoekrapportage te vinden, evenals een samenvatting van de belangrijkste resultaten.