Nieuws

Reactie VGN op maatregelen Prinsjesdag 2013

17 september 2013

De  Prinsjesdagstukken voor 2014 bevatten dit jaar voor de gehandicaptensector weinig verrassingen. De Miljoenennota en begrotingen van de verschillende departementen bevatten maatregelen die voortvloeien uit het Regeerakkoord, aangevuld met de afspraken uit het sociaal akkoord en het zorgakkoord die in het voorjaar zijn afgesloten.

De afspraken uit het sociaal akkoord en het zorgakkoord worden gerespecteerd. Zo komt er geen nullijn voor de zorg en wordt de herziening van het ontslagrecht en de WW voortgezet. Ook wordt de afdrachtkortingsregeling voor onderwijs (WVA) omgezet naar een subsidieregeling.
Nieuw is dat de nu bestaande stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 vervalt. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een ontslagvergoeding wordt uitgekeerd, deze altijd onderworpen is aan loonheffing. Verder worden de salarissen van meer dan 150.000 euro zwaarder belast. Voor het zorgbrede project ‘Veilig werken in de zorg’ stelt VWS in totaal 3,4 miljoen euro extra ter beschikking, waarvan een evenredig deel beschikbaar komt voor de gehandicaptenzorg. Ook lijkt er sprake te zijn van een grotere stapeling van toezicht. Dit laatste punt gaat de VGN nader bestuderen.

Bezuinigingen vanaf 2014
Hoewel de stukken bijna geen nieuwe maatregelen voor de gehandicaptensector bevatten, betekenen de eerder aangekondigde maatregelen voor 2014 en de jaren daarna een forse verlaging van de beschikbare middelen. Deze maatregelen heeft de staatssecretaris in de brief Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) van 25 april jl. nader uitgewerkt.
De impactanalyse van deze maatregelen die de VGN eerder voor de gehandicaptensector heeft gemaakt, geeft de gevolgen duidelijk weer. De korting op de contracteerruimte, de tariefskorting op de ZZP’s, het ontbreken van de incidentele looncomponent én de extramuralisering van ZZP VG 1 en 2 hebben verregaande consequenties. De maatregelen zijn al in de contracteerruimte 2014 verwerkt. De VGN gaat ervan uit dat de definitieve contracteerruimte 2014 niet afwijkt van de voorlopige contracteerruimte 2014.

Gevolgen bezuinigingen
Afgelopen april heeft de VGN het zorgakkoord mede ondertekend omdat we begrip hebben voor de noodzaak tot kostenbeheersing, maar dat maakt de gevolgen niet minder. Naast het verlies van arbeidsplaatsen treden ook frictiekosten op, bijvoorbeeld om personeel om te scholen, voor sociale plannen of om wachtgeld te betalen. Bovendien verwachten we grote gevolgen voor het vastgoed. Deze forse kortingen hebben als gevolg dat de zorg en ondersteuning aan onze cliënten moet worden versoberd. Uiteraard grijpt de VGN elke gelegenheid aan om een kritisch geluid te laten horen.

Stelselwijzigingen
De maatregelen in 2014 zijn een voorbode van de grote hervormingen (AWBZ naar Wmo, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet en de Participatiewet) die vanaf 2015 plaatsvinden. De VGN maakt zich grote zorgen over de impact en het tempo waarin de decentralisaties plaatsvinden. Voor burgers met een beperking is het belangrijk dat de drie stelselwijzigingen in het sociaal domein integraal worden uitgevoerd.

Gevolgen van extramuralisering voor vastgoed
De VGN heeft onderzoeksbureau PwC een analyse laten maken van de gevolgen van de extramuralisering voor het vastgoed in de gehandicaptensector. Het onderzoek gaat in op de vraag wat deze ontwikkeling, met name financieel en fiscaal, betekent voor de sector als geheel en voor de individuele instellingen afzonderlijk. De uitkomsten zijn verontrustend. PwC heeft berekend dat de sector tot ruim 1,2 miljard euro zou moeten afboeken in 2014 en de jaren erna.

Prinsjesdagstukken
De Prinsjesdagstukken zijn openbaar. 

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: