Nieuws

Reactie VGN op wetsvoorstel wijziging Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen(Wmcz)

26 april 2007

De VGN heeft, samen met collega-brancheorganisaties Actiz, GGZ Nederland en NVZ-ziekenhuizen, een commentaar op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmcz aan de Tweede Kamer gestuurd.

De VGN heeft, samen met collega-brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland en NVZ, een commentaar geschreven op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), dat de staats­secre­taris van VWS onlangs aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De branche­organisa­ties bepleiten een actualisatie van de WMCZ omdat verschillende bepalingen uit deze wet achterhaald zijn door ontwikkelingen in de zorg in de afgelopen jaren.

Het betreft bijvoorbeeld de verhouding tussen de cliënten­raad en de Raad van Toezicht. De WMCZ geeft de cliëntenraad het recht om iemand bindend voor te dragen ter benoeming in de Raad van Toezicht. Dit voordrachts­recht verhoudt zich slecht tot de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht, die de brancheorganisaties met de Zorg­brede Governancecode willen bevorderen. De brancheorganisaties vinden daarom dat het bindend voordrachtsrecht zou moeten vervallen.

De brancheorganisaties willen ook een bepaling toevoegen aan de WMCZ, te weten een bepaling die zorgaanbieders de mogelijkheid geeft om besluiten te nemen over de structuur van de medezeggenschap van cliënten. De WMCZ regelt dit onderwerp nu niet. Zorgaanbieders moeten daardoor met iedere cliëntenraad afzonderlijk overeenstemming bereiken over bijvoorbeeld de vorming van een centrale cliëntenraad en de overdracht van bevoegdheden aan een dergelijke centrale cliëntenraad. Vooral in organi­saties waar veel cliëntenraden werkzaam zijn, kan dat zowel een effectieve besluit­vorming als een effectieve medezeggenschap in de weg staan. De brancheorganisaties doen in hun reactie een concreet voorstel voor een bepaling die in de WMCZ kan worden opgenomen.

Een derde hoofdpunt uit de reactie van de brancheorganisaties betreft het onderdeel van het wets­voorstel dat het mogelijk maakt dat de minister bepaalt welk budget een zorg­aan­bieder aan een cliëntenraad ter beschikking moet stellen. De brancheorganisaties vinden dit een onderwerp dat niet op landelijk niveau geregeld moet worden. Cliënten­raad en zorg­aan­bieder kunnen hierover zelf afspraken maken en zonodig een beroep doen op de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) als zij het hierover niet eens worden.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig