Richtsnoeren zorggroepen van NMa

In augustus 2010 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) richtsnoeren voor zorggroepen uitgebracht. De NMa gaat in op het toepasselijk mededingingsrechtelijk kader voor samenwerking rond zorggroepen. Er is een zorggroep als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gemaakt om een coördinerende rol te spelen op het gebied van behandeling van een of meer chronische ziekten. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan multidisciplinaire samenwerking van zorgaanbieders bij diabetes mellitus.

De zorggroep bestaat dan bijvoorbeeld uit huisarts, fysiotherapeut, diëtist en internist die ketenzorg als een gebundelde dienst levert. De zorggroep maakt afspraken met de zorgverzekeraars. In de richtsnoeren wordt de materie aan de hand van voorbeelden toegelicht.

Zorggroep en Ketenzorg
Een zorggroep levert altijd een gebundelde dienst (ketenzorg) met als doel om de operationele kwaliteit van de zorg te verbeteren. Op dit moment bestaat er de beleidsregel prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen van de Nederlandse Zorgautoriteit voor ketenzorg. Dit maakt het eenvoudig voor de zorggroep om met de zorgverzekeraars afspraken te maken over dergelijke ketenzorg, omdat de zorggroep volgens die beleidsregel van de NZa integraal bekostigd kan worden.

Twee vormen van zorggroepen
De NMa onderscheidt grofweg twee vormen van zorggroepen:
1. de zorggroep is hoofdcontractant en de aanbieders die de zorg leveren zijn onderaannemers;
2. de zorgaanbieders zijn onderdeel van de zorggroep.

Mededingingsproof
Ook al is het doel kwaliteit, dan nog is het voor de zorggroep van belang te weten of de zorggroep ‘mededingingproof’ is. Hierbij speelt de vraag of er sprake is van een concentratie. Verder speelt of er sprake is van overtreding van het kartelverbod. Dit toetsingskader legt de NMa uit in dit richtsnoer. Tenslotte wordt nog ingegaan op de positie van de zorggroep en wanneer er sprake is van Aanmerkelijke Marktmacht.

Deze pagina is een onderdeel van