Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft forse boetes uitgedeeld aan thuiszorgaanbieders.

De NMa kan onderzoek doen naar overtredingen van de Mededingingswet. De NMa ziet erop toe dat het kartelverbod niet wordt overtreden. Kartels zijn afspraken tussen ondernemingen die erop gericht zijn of tot gevolg hebben dat de concurrentie merkbaar beperkt wordt. Na een klacht of op grond van signalen kan de NMa besluiten onderzoek te gaan doen. Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg vallen onder het toezicht van de NMa. De NMa kan een zorgaanbieder onaangekondigd bezoeken. Voor de zorg heeft de NMa richtsnoeren gemaakt, die inmiddels zijn herzien (2004/2006). Hierin staat welke afspraken zorgaanbieders onderling wel en niet kunnen maken. (zie voorbeelden van verassingsbezoek en actielijst voor bedrfijfsbezoek NMa). De NMa heeft zelf ook een brochure uitgebracht over haar bevoegdheden. (bijlage).

De sanctiebesluiten van de NMa.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 19 september 2008 vijf thuiszorgaanbieders beboet (bijlagen besluiten NMa regio Kennemerland en regio 't Gooi). Met deze boetebesluiten slaat de NMa de eerste ‘piketpaaltjes’ in de zorgsector. De thuiszorgaanbieders hebben het zogeheten kartelverbod overtreden. Zij hebben volgens de NMa marktverdelingsafspraken gemaakt, waardoor cliënten niet meer vrij konden kiezen voor hun zorg. Het gaat om afspraken in de zorgkantoorregio’s Kennemerland en ’t Gooi. De boetes zijn fors en variëren van € 611.000 tot € 4.003.000.

Regio Kennemerland

De thuiszorgaanbieders wilden ketenzorg en wijkgerichte zorg aan cliënten leveren en de kwaliteit van de zorg verbeteren. Zij hebben om dit doel te bereiken en om efficiënt te kunnen werken onderling een gebiedsverdeling gemaakt. Dit door af te spreken wie ten noorden en wie ten zuiden van het Noordzeekanaal de zorg levert. Volgens de NMa gingen de afspraken verder dan nodig.
 

Regio ’t Gooi

Deze thuiszorgaanbieders wilden eerder fuseren maar hadden daarvan afgezien. Zij bleven als ‘second best’ wel samenwerken. Zij wilden ketenzorg en wijkgerichte zorg ontwikkelen, dicht bij de cliënt. Ook een goede aansluiting tussen extra- en intramurale zorg voor dezelfde cliënt. Zij maakten hiervoor afspraken zowel over de verdeling van de zorgproducten (huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging) als over het werkgebied. Daarbij respecteerden zij het werkgebied van elkaar en wezen cliënten onderling naar elkaar door. De NMa oordeelt ook in deze zaak dat de afspraken concurrentiebeperkend zijn omdat ze verder gaan dan nodig is.

Handhaven sanctiebesluiten beslising op bezwaar

Bij zijn beslissingen op bezwaar heeft de NMa de opgelegde boetes voor Thuiszorg Kennemerland en Thuiszorg 't Gooi grotendeels gehandhaafd. 

Sanctiebesluiten 2010

Op 21 oktober 2010 heeft de NMa boetes opgelegd aan de thuiszorginstellingen Stichting Carinova en Stichting Carint-Reggeland (besluit Midden IJssel) wegens overtreding van de Mw. Deze instellingen hebben volgens de NMa in een non-concurrentiebeding afgesproken om elkaar in de aangrenzende regio niet te beconcurreren. Tegen de thuiszorginstellingen Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland en Stichting Zorgverlening De Friese Wouden (besluit Wmo Friesland) zijn eveneens op 21 oktober 2010 boetes opgelegd. Zij hebben volgens de NMa hun inschrijving op de aanbesteding in het kader van de Wmo onderling afgestemd.

 

Deze pagina is een onderdeel van