Nieuws

Richtsnoer informatieverstrekking zorgaanbieders

16 november 2010

Op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg moeten alle zorgaanbieders bepaalde informatie over hun zorgaanbod geven aan cliënten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft die informatievoorschriften uitgewerkt in een richtsnoer. Vanaf 1 januari 2011 moet uw instelling voldoen aan deze voorschriften.  

Inhoud richtsnoer

Zorgaanbieders moeten volgens de voorschriften hun cliënten tijdig, volledig en zorgvuldig over het zorgaanbod voorlichten. De informatie die gegeven wordt, moet ook kloppen en mag niet misleidend zijn. In het richtsnoer staat welke basisinformatie uw instelling in ieder geval moet geven. Dit wordt toegelicht door voorbeelden zoals:

  • Productinformatie: welk zorgzwaartepakket (ZZP) u levert en (zo mogelijk) wat de te leveren zorg inhoudt. Welke extra dienst(en) vallen niet onder de dekking van de AWBZ-verzekering.
  • Informatie over de kosten van de extra diensten.
  • Eigen bijdrage: de informatie die voor die functie (vorm van) AWBZ-zorg een eigen bijdrage geldt; voor de hoogte daarvan kunt u verwijzen naar het CAK.
  • Toegankelijkheid: wat is de wachttijd, waar heeft deze betrekking op en hoe heeft uw instelling die bepaald.
  • Vormen van misleidende informatie: bijvoorbeeld  'wij zijn de beste zorgaanbieder'. Die uitspraak mag u alleen doen als dat uit onafhankelijk onderzoek blijkt.

Gevolgen voor uw instelling

Wat verplichte kwaliteitsinformatie betreft: hierin verandert er voor uw instelling (nog) niets door het richtsnoer. De NZa volgt namelijk de landelijke initiatieven op dit gebied. Veel instellingen geven cliënten de verplichte informatie over hun zorgaanbod via hun website en/of cliëntenservicebureaus. Daarbij krijgt de cliënt ook informatie over de voorwaarden en welke zorg wordt geleverd op grond van de AWBZ en de extra diensten (zorg en dienstverleningsovereenkomst). Daarmee wordt volgens ons voor een groot deel aan de voorschriften voldaan. De NZa meent dat ook aanbieders van gehandicaptenzorg wachtlijstinformatie moeten verstrekken (zie reactie NZa). Mogelijk vergt dit punt extra aandacht van uw instelling. Ook eigen betalingen voor 'extra' diensten staan de laatste tijd in de publieke belangstelling en vragen wellicht om uw aandacht.

Handhaven

De NZa zal op grond van verkregen signalen over een (mogelijke) overtreding te werk gaan. Hiervoor beschikt de NZa over een aantal handhavingsbevoegdheden, zoals het geven van een aanwijzing, boete en dergelijke. Een volledig overzicht van de handhavingsinstrumenten vindt u in het handhavingsplan (bijlage).

VGN acties

De NZa heeft een consultatieronde gehouden, waarvan wij gebruik hebben gemaakt. In de bijlage vindt u onze reactie. Mede hierdoor heeft de NZa het richtsnoer ook deels aangepast (zie bijlage reactie NZa). Het richtsnoer is een 'levend' document dat op gezette tijden kan worden aangepast. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en blijven ook graag op de hoogte van uw ervaringen. 

Deze pagina is een onderdeel van: