Nieuws

Sectorplan Zorg ondertekend: arbeidsmarkt krijgt impuls

22 april 2014

ActiZ, VGN, GGZ Nederland, RegioPlus en de vakbonden CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ hebben dinsdag in aanwezigheid van minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn hun handtekening gezet onder een Sectorplan Zorg. Dit sectorplan moet bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de zorg.

Werkgeversorganisaties vinden het positief dat er een impuls wordt gegeven om een deel van de tienduizenden medewerkers, die door de bezuinigen van het kabinet ontslagen moeten worden, van werk naar werk te begeleiden. Maar zij benadrukken dat dit niet dé oplossing is voor alle ontslagen. Gezien de omvang van de bezuinigingen zal er ondanks dit sectorplan nog steeds sprake zijn van veel verlies aan werkgelegenheid in de zorg.

De hervormingen en bezuinigingen in de zorgsectoren hebben grote gevolgen  voor de arbeidsmarkt: naar verwachting gaan tienduizenden banen verloren. In het sectorplan nemen ActiZ, VGN, GGZ Nederland, Regioplus en de bonden het initiatief voor grootschalige om- bij- en doorscholing om medewerkers zoveel mogelijk te behouden en instroom van jongeren mogelijk te maken. Waar behoud van werknemers  niet mogelijk is, willen zij hen helpen een baan te vinden in een andere sector. Het sectorplan levert een bijdrage aan het opvangen van de negatieve arbeidsmarktgevolgen voor werkgevers en werknemers. Daarnaast zijn echter meer maatregelen nodig om onnodige ontslagen te voorkomen.  Zo moet er onder meer snel  duidelijkheid komen over de zorginkoop, zodat organisaties weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast is het van belang dat zorgkantoren niet nu al vooruit lopen op toekomstig beleid met kortingen.

In 2013 hebben werkgevers- en werknemersorganisaties met het kabinet in het sociaal akkoord en het zorgakkoord afspraken gemaakt over een structurele aanpak van de arbeidsmarkt. Kern van die afspraken is een verantwoorde loonontwikkeling en gerichte maatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid en de kwaliteit van arbeid in de zorg. In deze context is door het ministerie van SZW de subsidieregeling ‘Cofinanciering Sectorplannen’ geïntroduceerd. Deze regeling beoogt maatwerk in sectorplannen mogelijk te maken. Sectorplannen zijn bedoeld voor het oplossen van arbeidsmarktknelpunten op het niveau van een sector, branche of arbeidsmarktregio op basis van cofinanciering: Voor bovengenoemd sectorplan brengen de zorgsectoren  zelf € 100 miljoen op, vanuit de regeling cofinanciering wordt € 100 miljoen aangevuld door het ministerie van SWZ.  Hiervan zal  € 32,5 miljoen beschikbaar worden gesteld voor mobiliteitstrajecten en € 67,5 miljoen voor (bij)scholing en het behoud van instroom jongeren.

Deze pagina is een onderdeel van: