Standaardlijst productcodes en productomschrijvingen

Ter voorbereiding op de inkoop van 2016 werkt iZA (ActiZ, BTN, Federatie Opvang, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en VGN) met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) aan het ontwikkelen van een standaardlijst van productcodes en productomschrijvingen.

Medio mei 2015 komt een overzichtelijke standaardlijst met productcodes beschikbaar voor de Wmo en Jeugdwet. Voor de Wmo betreft dit een verbetering van bestaande referentielijst en voor de Jeugdwet een nieuwe lijst. Zorgaanbieders en gemeenten kunnen met gebruikmaking van deze standaardlijsten hun administratieve lasten verminderen. Zorgaanbieders, gemeenten en regio‚Äôs werken al aan de vereenvoudiging en harmonisatie van productcodes. Zij worden nauw betrokken bij het samenstellen van de standaardlijst. In de referentiegroep iWmo en iJw waar de nieuwe release voor 2016 is besproken zijn hierover ook afspraken gemaakt. De standaardlijst van mei 2015 past in deze afspraken.

Gebruik standaardcodes
De standaardlijsten zijn ook bedoeld om met een overzichtelijk aantal codes voor bestaande contracten te werken. De productcodes zijn relevant voor inkoop op basis van uurtarieven voor zorg (zoals p*q-bekostigingsmodellen). Uitgangspunt bij het opstellen van deze lijst is dat administratieve lasten verlicht worden doordat alle producten die gelijk zijn ook gelijke codes krijgen maar dat er ruimte blijft voor uitzonderingen. Variatie wordt daarmee hanteerbaar.

Vermindering administratieve lasten
De administratieve afhandeling van de geleverde zorg met tussen gemeenten en aanbieders blijkt in het eerste kwartaal van 2015 een fors knelpunt. Zorgaanbieders geven ook aan dat de administratieve lasten zijn toegenomen door de decentralisaties in het zogeheten sociaal domein. Verschillende gemeenten hanteren verschillende productcodes soms voor dezelfde producten. Zorgaanbieders hebben in de regel met meer gemeenten tegelijkertijd contracten afgesloten en moeten voor dezelfde producten per gemeente andere codes gebruiken. Met het stroomlijnen van de productcodes maakt de gehele keten een efficiencyslag.

Gelijke producten, gelijke codes
Het voornemen om deze productcodes te vereenvoudigen en te standaardiseren is in lijn met het besluit van gemeenten (VNG 2014) om zo veel mogelijk te standaardiseren in het berichtenverkeer met zorgaanbieders. Dit is belangrijk om de administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders te verminderen. In het overleg met zorgaanbieders kunnen gemeenten hun specifieke wensen vertalen naar eigen productcodes, zo is de vrijheid gewaarborgd om de zorg en ondersteuning naar eigen inzicht vorm te geven. De standaardlijst gaat echter ook het onwenselijke effect tegen van te veel productcodes voor zorgaanbieders: gelijke producten krijgen gelijke codes.

Verwijsindex
Per 1 januari 2016 worden de nieuwe productcodes beschikbaar in de Verwijsindex van het Zorginstituut Nederland.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van