Subsidieregeling Praktijkleren per 1 januari 2014 van kracht

Vanaf 1 januari 2014 vervangt de subsidieregeling 'Praktijkleren' de huidige fiscale tegemoetkoming voor leerling-werknemers op basis van de Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVA). Hoewel de hoogte van de subsidie pas na afloop van het schooljaar op basis van de aanvragen wordt bepaald, heeft het ministerie van OCW als indicatie gegeven dat het gaat om een tegemoetkoming van omstreeks € 2.000,- per leerling op jaarbasis. De VGN is blij dat er voor zorginstellingen die zijn erkend als leerbedrijf, ondanks de bezuinigingen, toch nog een behoorlijk bedrag per leerling lijkt te resteren. Ter vergelijking: de huidige bijdrage op basis van de WVA is op jaarbasis € 2.700,-.

Het totaal beschikbare bedrag voor de subsidieregeling 'Praktijkleren' bedraagt € 205 miljoen. Dit is ongeveer een halvering van het budget van de WVA. Het overgrote deel - meer dan 90% - hiervan is bestemd voor het opleiden van leeringen in het mbo die de beroepsbegeleidende leerweg volgen (BBL). Voor de gehandicaptenzorg betreft dit ook verreweg de grootste groep leerling-werknemers.

Samen met andere branches heeft de VGN zich ervoor ingespannen dat de tegemoetkoming voor deze groep zo hoog mogelijk blijft. Dit is volgens het ministerie mogelijk doordat met de subsidieregeling fraude beter is tegen te gaan en hbo'ers in de meeste branches van deze regeling zijn uitgesloten. Dit geldt ook voor de zorg. De groepen die uit zijn gesloten van de subsidieregeling 'Praktijkleren' kunnen desgewenst wel participeren in sectorplannen. 

Op dit moment werkt Agenschap NL de digitale aanvraagprocedure voor de subsiedieregeling uit. Vanaf januari kunt u zich opgeven voor de informatiebijeenkomsten die het agentschap vanaf maart 2014 op verschillende plaatsen in het land zal organiseren. De indiening van de aanvragen voor de periode van 1 januari 2013 tot de kan vanaf 2 juni 2014. De vereisten hiervoor zijn zoveel mogelijk in lijn met hetgeen nu voor de WVA-onderwijs is vereist. Inzet hierbij is om de procedure eenvoudig en de administratieve lasten beperkt te houden. De deadline voor de aanvraag is 15 september om 17.00 uur, zodat er uiterlijk 15 december 2014 een besluit over de aanvraag kan worden genomen.

Het is de bedoeling dat deze systematiek - waarbij zo snel mogelijk na afloop van het schooljaar subsidie wordt toegekend - voor de komende jaren gaat gelden. Vanwege overgang van WVA naar subsidieregeling Praktijkleren is dit in 2014 voor de periode van januari tot de zomer. Daarna heeft de subsidieregeling betrekking op elk gehele schooljaar. Jaarlijks zal het gebruik van de regeling gemonitord worden.

Het is van belang om een goed onderscheid te maken tussen de subsidieregeling 'Praktijkleren', en het stagefonds voor de Zorg. De subsidieregeling 'Praktijkleren' richt zich voornamelijk op de beroepsbegeleidende leerweg waarin werken en leren wordt gecombineerd (BBL). Het stagefonds is hier altijd aanvullend op en richt zich vooral op de beroepsopleidende leerweg waarin het gaat om de combinatie van school en stage (BOL).

Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling Praktijkleren.