Nieuws

Verhoging budget subsidieregeling praktijkleren

08 maart 2021

In het pakket van maatregelen voor het onderwijs, is het budget van de subsidieregeling praktijkleren opgehoogd. Dit is goed nieuws voor de tegemoetkoming die zorgorganisaties krijgen in het kader van een BBL-student-werknemer. Volgens de berekeningen is het hiermee mogelijk om € 2.700 uit te kunnen keren per leerwerkplek. Dit geldt in ieder geval voor de studiejaren 2020/2021 en 2021/2022.

munten

Voor het hbo is daarnaast nog 5,5 miljoen euro beschikbaar voor alleen de tekortsectoren. Deze sectoren kunnen bovenop de uitkering van € 2.700, extra uitkering ontvangen. Voor het hbo zouden dit onder andere de deeltijd en duale opleidingen in de zorg en techniek zijn. Enkel in het geval dat het aantal aanvragen veel hoger ligt dan berekend, zou het bedrag iets lager dan € 2.700 kunnen uitvallen.

Dit blijkt uit een kamerbrief van Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media), waarmee zij de Tweede Kamer informeren over de investeringen in het onderwijs via het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief. Het is een steunprogramma voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs in verband met de coronacrisis.

In de brief schrijven beide ministers:

De aansluiting arbeidsmarkt en bedrijfsleven


Veel van de vertraging van studenten vloeit voort uit het gebrek aan stages, toegang tot de duale of beroepsbegeleidende leerweg (bbl), maar ook uit het feit dat (praktijk)lessen onder de huidige restricties moeilijker vormgegeven kunnen worden en de lesuitval aanmerkelijk hoger is. Tevens worden studenten nu geconfronteerd met ongunstige arbeidsmarktomstandigheden, wat extra vraagt van de overgang naar de arbeidsmarkt en de begeleiding daarvan.

Stages en praktijkleren


Alles wordt in het werk gesteld om het aantal duale- of bbl- werkplekken zo snel als enigszins mogelijk weer op peil te brengen. Om die reden wordt de aanpak stage- en praktijkleren voortgezet en waar nodig uitgebreid. Er zal de komende tijd nog een extra inspanning nodig zijn, omdat er een stuwmeer is ontstaan doordat een flink aantal studenten hun stage niet hebben kunnen lopen of geen duale- of bbl-leerplek hebben kunnen bemachtigen.

Gezien de te verwachten ongunstige arbeidsmarktomstandigheden de komende jaren zal dat veel vergen van alle betrokken partijen van werkgevers, instellingen, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en niet in de laatste plaats van de studenten zelf. Daarom zal voor de duur van het programma ook de subsidie praktijkleren generiek worden opgehoogd naar €2700 (het maximum). Aan SBB en de hogescholen zullen tevens aanvullende middelen worden toegekend om het stageoffensief in het mbo en hbo de komende tijd gestalte te geven.

De volledige kamerbrief leest u hieronder.

Minie Eising VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Minie Eising

Deze pagina is een onderdeel van: