Summerschool Zorglandschap: Lokale teams en aanbieders werken samen aan steeds betere jeugdhulp

Ook dit jaar organiseert het Ondersteuningsteam Zorglandschap (VNG) weer de Summerschool Zorglandschap: Lokale teams en aanbieders werken samen aan steeds betere jeugdhulp. De Summerschool biedt inspirerende en laagdrempelige manieren om te kijken naar een goede inrichting van de samenwerking tussen lokale teams en zorgaanbieders. In één dagdeel kun je je verdiepen in een onderwerp waar je meer over wilt weten. Je hoort goede voorbeelden, wisselt kennis uit met collega’s en versterkt je netwerk. Medewerkers van gemeenten, wijkteams, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers, en overige geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Summerschool. 

Tijdens de Summerschool verdiepen we ons in de thema’s waar veel regio’s nu mee bezig zijn en die onderdeel uitmaken van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd:

Sessie 1: meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien met Lieke van Domburgh (directeur Kwaliteit van Zorg en innovatie Pluryn) En Hedy van Loon (jeugdpsychiater Pluryn)
Donderdag 19 juli van 13:00 - 17:00 uur
Het klinkt zo logisch, maar kennelijk is het niet altijd makkelijk. Wat helpt om kinderen meer thuis te ondersteunen in plaats van in een voorziening? Wat zijn belemmeringen, wat werkt stimulerend? Welke stappen kun je in de praktijk zetten om hierin te verbeteren? Met Lieke van Domburgh en Hedy van Loon wordt het voorbeeld besproken van experts die aanwezig zijn in de wijk. Met leden van het wijkteam en ervaringsdeskundigen wordt ingegaan op hoe hun ervaring in de praktijk is.

Sessie 2: kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden met Bas Wijnen (programmaleider Ondersteuning transformatie, Nederlands Jeugdinstituut) en Ellie Miedema (regisseur integraal jeugdbeleid, gemeente Amsterdam)
Donderdag 26 juli van 13:00 - 17:00 uur
Hoe worden we toch beter in het ondersteunen van jongeren die ook nog een kwetsbaarheid hebben? Hoe zorgen we voor ‘doorlaatbare’ schotten waardoor de praktische ondersteuning past bij wat deze jongere nu nodig heeft. Vanuit het NJi zijn er diverse werkvormen ontwikkeld waardoor je als gemeente of regio kunt checken of je de ondersteuning voor deze kwetsbare jongeren goed hebt ingericht. Naast jeugdhulp gaat het immers niet alleen om WMO en gedwongen kader, maar ook om afstemming met leerplicht, huisvesting, inkomen en de zorgverzekeraar. Als
voorbeeld uit de praktijk horen we de ervaring van Ellie Miedema die vertelt over haar pilot in Amsterdam waar er steeds vanuit het verhaal van jongeren is gekeken naar oplossingen. En natuurlijk komen jongeren zelf aan bod om te vertellen wat wel en niet werkt in de praktijk.

Sessie 3: Vanuit het idee van een inclusieve samenleving werken aan steeds betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen met Mario Nossin (bestuurder Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede)
Donderdag 2 augustus van 13:00 - 17:00 uur
Inwoners die minder afhankelijk zijn van zorg, ondersteuning die werkt als springplank in plaats van vangnet. In Enschede zijn wijkteams die alle vormen van ondersteuning bieden: zorg, welzijn, werk, veiligheid en onderwijs. Het doel is om knelpunten zo op te lossen dat de aanpak voor iedereen beter wordt en daarbij het netwerk een grotere plek te geven. Mario Nossin heeft ervaring met deze inclusieve aanpak in Nieuw Zeeland, waar alle voorzieningen regulier en ambulant zijn gemaakt. Dus geen intramurale zorg meer en alle kinderen naar het gewone (basis)onderwijs. We horen hoe de wijkteams daarin werken in Enschede en we gaan op basis van concrete voorbeelden omdenken hoe je dit anders zou kunnen aanpakken in je eigen werkomgeving.

Sessie 4: alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen met Dave Ensberg-Kleijkers (bestuurder Biezonderwijs Tilburg) en Tanja Verhoeven (beleidsmedewerker gemeente Tilburg)
Donderdag 16 augustus van 13:00 - 17:00 uur 
Als er behoefte is aan (extra) ondersteuning op school, hoe organiseer je een gezamenlijke afweging tussen wat onderwijs kan doen en waar jeugdhulp kan ondersteunen? Samen met Tanja Verhoeven van de gemeente Tilburg, vertelt Dave Ensberg over de aanpak van Biezonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs in Tilburg. Ze vertellen over het geven van goed onderwijs en de verbinding met zorg. Hun expertisecentrum De Kracht geeft trainingen voor medewerkers, maar brengen ook kennis vanuit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs. Zo ondersteun je leerlingen om hun talenten optimaal te ontwikkelen. 

Sessie 5: jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt met Kitty Julsingha (VNG projectteam Innovatie Jeugdbescherming) en Peter Dijkshoorn (bestuurder en jeugdpsychiater Accare)
Donderdag 30 augustus van 13:00 - 17:00 uur
Wat is veilig? Als kinderen uit huis gehaald worden en vervolgens moeilijk gedrag laten zien, is dat dan een bewijs dat ze terecht uit huis gehaald zijn? We willen dat ouders zelf de regie houden. Hoe houd je met ouders het gesprek als er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Met ervaringsdeskundigen en professionals bespreken we deze dilemma’s en kijken we hoe je hier in de praktijk mee verder kunt. Ook legt Peter Dijkshoorn in de sessie het verband tussen zorg en veiligheid. Hij gaat in op de ontwikkeling van het landschap van de jeugdhulp. Hoe kom je tot verbeteringen? Dit is ook een van de aspecten die aan de orde komt bij de aanvraag van het Transformatiefonds.

Doel en doelgroep
Doel is het uitwisselen van ervaringen en het bieden van praktische handvatten. Doelgroep van de bijeenkomsten zijn cliëntvertegenwoordigers, beleidsmedewerkers en wijkteammedewerkers van gemeenten en beleidsmedewerkers en professionals van jeugdhulpaanbieders en onderwijsinstellingen. 

Aanmeldingen
De themasessies worden gehouden in de Observant in Amersfoort. Aanmelden kan hier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Let op: Er zit een limiet op het aantal aanmeldingen. Vol = vol, daarna werken we met een wachtlijst.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, aarzel niet om contact op te nemen met Johanneke Smeding via telefoon: 06-51509451 of mail: Johanneke.smeding@ede.nl

Meer informatie over het Ondersteuningsteam vindt u op www.vng.nl/specialistischejeugdhulp

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280
Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van