Nieuws

Toezichtkader Stelseltoezicht volwassenen in het Sociaal Domein

22 september 2016

De inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie hebben de afgelopen jaren binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd nauw samengewerkt in het toezicht op het jeugddomein. Vanaf 2016 is deze samenwerking geïntensiveerd en verbreed naar het sociaal domein. Hierdoor is Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD) ontstaan en is een nieuw toezichtkader ontwikkeld.

Het toezichtkader ‘Stelseltoezicht volwassenen in het Sociaal Domein’ stelt kwetsbare volwassenen centraal en kijkt specifiek hoe de zorg en ondersteuning voor hen uitpakt. Is die zorg en ondersteuning passend, samenhangend en effectief? De inspecties bekijken dit aan de hand van drie thema’s:

1.  Zorg en ondersteuning op maat
2.  Signaleren en handelen
3.  Lokale samenhang
 
Zorg en ondersteuning vatten de inspecties breed op. Het gaat om zorg en ondersteuning op het vlak van werk en inkomen, dagbesteding, wonen, veiligheid en gezondheid.

Basis van het toezichtkader

Het toezichtkader is gebaseerd op verdragen, wet- en regelgeving, professionele standaarden, protocollen en handreikingen. Voor de totstandkoming van het kader zijn deskundigen geraadpleegd van betrokken inspecties, ministeries, cliënt-, koepel-, beroeps- en belangenorganisaties.

Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

Als onderzoeken zich richten op zorg en ondersteuning aan jeugdigen gebruiken de samenwerkende inspecties nog steeds het Toezichtkader ‘Stelseltoezicht Jeugd’.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher