Nieuws

Transformatie Jeugdhulp komt nog onvoldoende van de grond

08 juni 2017

Op 8 juni was er een Algemeen Overleg in de Kamer over de jeugdhulp. De Kamerleden zijn het er over eens dat de gewenste vernieuwing of transformatie van de jeugdhulp nog onvoldoende van de grond komt. 

De Jeugdwet heeft breed draagvlak, maar knelpunten in de uitvoering zijn hardnekkig. Dat stelt de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in haar derde jaarrapportage die eind maart is gepubliceerd. Kern van de rapportage is dat de filosofie van de Jeugdwet breed wordt gedeeld. Maar draagvlak alleen is niet genoeg. De TAJ signaleert dat een aantal knelpunten een structureel karakter dreigt te krijgen. 

Te weinig randvoorwaarden voor transformatie

In het debat werden er veel vragen gesteld aan staatssecretaris naar aanleiding van deze rapportage van de TAJ. Hoe wil hij de beschreven knelpunten aanpakken en de transformatie  bevorderen? Kamerlid Rene Peters (CDA)  stelde dat een aantal belangrijke randvoorwaarden op dit moment ontbreken. Hij pleitte onder meer voor meerjarige contracten, het investeren in schuldenproblematiek van gezinnen, reëele tarieven en uniforme verantwoording. Ook vroeg hij zich af of het wel een goed idee is als de TAJ zijn werk stopt begin 2018. 

Steun voor oproep meerjarige contracten 

In zijn reactie gaf Van Rijn aan dat hij de oproep voor meer meerjarige contracten steunt. Ook vertelde de staatssecretaris dat hij werkt aan een 'haakje' in de wet dat het mogelijk maakt om extra regels te stellen om standaarden voor administratieve processen te verplichten. Tijdens het debat werd ook gesproken over het starten van een fonds  om de transformatie te bevorderen. De staatssecretaris vindt het idee sympathiek, maar vindt het aan zijn opvolger om hier vorm aan te geven. 

Wachttijden regionaal oppakken

Onder meer Rens Raemakers (D66) pleitte voor landelijke normen en toezicht op wachttijden. Staatssecretaris Van Rijn vindt echter dat dit regionaal opgepakt moet worden. Wel zal hij er op toezien dat regio’s hier echt werk van maken. Dit zal onderwerp van bestuurlijk overleg zijn met de VNG.

Onduidelijkheid rond aanbestedingsregels

Net als in het vorige Algemeen Overleg Jeugdhulp kwam ook het onderwerp aanbesteden in dit overleg aan bod. Staatssecretaris Van Rijn herhaalde zijn eerdere antwoorden. Daarnaast kondigde hij aan dat er in september een handreiking komt.  

Via Debat Gemist kunt u het debat terugkijken.

Een volledig verslag van het debat is binnenkort te vinden via www.tweedekamer.nl. 

De VGN heeft samen met Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en VOBC input gegeven voor dit debat, waarin de branches vooral aandacht vragen voor de transformatie en de ondersteuning die daarbij nog nodig is vanuit het Rijk de komende jaren. De brief is te vinden als bijlage bij dit artikel. 

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: