Nieuws

Tweede Kamer spreekt zich uit over salarissen in de zorg: motie Slagt-Tichelman aangenomen

22 maart 2024

De Tweede Kamer wil dat er meerdere opties in kaart worden gebracht om de loonkloof te dichten, die het onaantrekkelijk maakt om in de zorg te werken. GL-PvdA-lid Slagt-Tichelman diende daartoe een motie in, die werd aangenomen. In de aanloop naar het Tweede Kamerdebat dat tot de motie leidde vroeg de VGN de Tweede Kamer om een betere beloning van gehandicaptenzorgmedewerkers. De VGN beschouwt de aangenomen motie als een tussenstap. Een verdergaande motie van de SP kreeg geen Kamermeerderheid.

Foto van het torentje in Den Haag en de hofvijver

De VGN maakt zich hard voor eerlijke beloning zorgmedewerkers

Vanuit de Brancheorganisaties Zorg deed de VGN in aanloop naar het debat een oproep tot het dichten van de loonkloof van groepen zorgprofessionals en medewerkers die onder marktniveau worden beloond, door extra geld voor de arbeidsvoorwaarden in de zorg beschikbaar te stellen.  Eerder communiceerde de BOZ ook al hierover in een brief aan de informateur, want: ‘De beloningsachterstand van de grootste groepen medewerkers in de zorg - waaronder verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders - is fors ten opzichte van het gemiddelde van de marktsector en het grootste deel van de publieke sector in Nederland.’ Om de zorgmedewerkers tegemoet te komen en de beloningsachterstand niet te verder vergroten, zijn binnen de zorg stevige salarisafspraken gemaakt zonder dat daarvoor extra geld beschikbaar kwam. Dit zet de bedrijfsvoering van veel zorgorganisaties onder druk.

VGN-directeur Theo van Uum sprak zich hierover ook uit in een interview voor Zorgvisie en een artikel in De Telegraaf: ‘We hebben steun van ‘Den Haag’ nodig om de loonkloof tussen de gehandicaptenzorg en de markt te dichten. We zijn blij dat het CPB constateerde dat er meer investeringen in de zorgsalarissen nodig zijn, om te voorkomen dat de personeelstekorten onoplosbaar worden.”

De Kamer stemt: moties over zorgsalarissen

Er zijn naar aanleiding van het debat over arbeidsmarktbeleid op 6 maart twee moties ingediend over de beloning van medewerkers in de zorg. De VGN is blij dat de Kamer dit signaal heeft opgepikt en hierover het gesprek aangaat, want dit onderwerp verdient meer aandacht en actie. 

OVA-ruimte wordt niet direct aangepakt

De ingediende motie Dobbe (SP) verzocht de regering om de OVA-ruimte zo te vergroten dat het mogelijk wordt om de loonkloof tussen de zorg en de andere sectoren te laten verdwijnen. De VGN had graag gezien dat de Kamer dit moment aanpakte om de historische achterstand van zorgsalarissen vlot te trekken, maar helaas kreeg de motie niet genoeg stemmen om aangenomen te worden.

Motie aangenomen om te verkennen hoe de loonkloof gedicht kan worden

Een tweede motie over zorglonen werd wel aangenomen: de motie Slagt-Tichelman (PvdA-GL), om meerdere opties in kaart te brengen om de loonkloof te dichten die het onaantrekkelijk maakt voor verpleegkundigen en verzorgenden om in de zorg te werken. De VGN ziet deze aangenomen motie als een tussenstap en hoopt dat dit uiteindelijk leidt tot een goede beloning van zorgmedewerkers. Het is zaak dat de Kamer de opties op basis van goede analyses afweegt en een passende oplossing vindt.

Wat is de OVA-ruimte?

De OVA-ruimte: De ruimte voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de zorg - met als belangrijkste element het loon - wordt bepaald aan de hand van de OVA-systematiek (OVA= overheidsbijdrage arbeidsvoorwaardenontwikkeling). Simpel gesteld wordt de OVA doorvertaald in tarieven en budgetten van zorgaanbieders, zodat werkgevers CAO-afspraken hieruit kunnen financieren. De bedoeling van de OVA (met bijbehorend convenant) is, dat binnen de zorg een marktconforme loonontwikkeling kan plaatsvinden. 

Muriel
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn