Uitvraag en aanlevering kwaliteitsbeelden ghz 1 juni 2024

Dit jaar vindt de eerste uitvraag van de kwaliteitsbeelden in de gehandicaptenzorg plaats. Het kwaliteitsbeeld is bedoeld om openbare informatie op te leveren over de kwaliteit van zorg. Volgens het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028, vindt deze uitvraag tweejaarlijks plaats (in 2024, 2026 en 2028). Zoals gebruikelijk zal van aanbieders worden verwacht dat zij voor 1 juni 2024, hun kwaliteitsbeeld openbaar publiceren op hun website en aanleveren bij het Zorginstituut Nederland (ZiNL) (zie ook onderstaande toelichting).

Documenten

Proces uitvraag kwaliteitsbeelden

In het vorige Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, werd gewerkt met de Vragenlijst kerngegevens. Voor de verwerking van de data die via deze vragenlijst werd opgehaald, maakte de sector gebruik van een gegevensmakelaar (Mediquest). Mediquest verzorgde in opdracht van de VGN de uitvraag en verzamelde en schoonde de data voordat deze naar ZiNL werd gestuurd. Met het geactualiseerde kwaliteitskompas, is de Vragenlijst kerngegevens echter komen te vervallen. Alleen de tweejaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsbeelden blijft over. De Stuurgroep KKGHZ heeft daarom besloten dat het niet meer nodig is om te werken met een gegevensmakelaar. Immers: het gaat om het bundelen en aanleveren van alle URL’s van de gepubliceerde kwaliteitsbeelden van zorgaanbieders die onder de reikwijdte van het KKGHZ vallen. Op dit moment wordt door de VGN en ZiNL verkend hoe deze vereenvoudigde uitvraag en de aanlevering van de kwaliteitsbeelden kan plaatsvinden. De wens is dat deze uitvraag via de VGN gaat lopen. De laatste stap in dit proces zijn wij op dit moment met ZiNL aan het afstemmen.

Aanbieders worden geachgt (zoals zij gewend zijn) uiterlijk 1 juni 2024 hun Kwaliteitsbeeld openbaar te publiceren op hun eigen website. Daarnaast zullen ZiNL en de VGN zo snel als mogelijk meer informatie geven over de precieze route voor de formele aanlevering van de kwaliteitsbeelden. Als de VGN tot overeenstemming komt met ZiNL over de gewenste nieuwe route, zal dat dus niet meer via Mediquest lopen, maar via de VGN. 

Vragen?

Bij vragen over de aanlevering, is het verzoek om deze niet meer aan Mediquest te stellen, maar om contact op te nemen met Annemarie Peters (apeters@vgn.nl) of Peter Kruithof (pkruithof@vgn.nl). 

Toelichting: 

Op de Transparantiekalender van ZiNL wordt aangegeven welke informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan gaan om data (indicatoren) en/of informatie in de vorm van een verslag of rapport (in dit geval het kwaliteitsbeeld). Voor de gehandicaptenzorg geldt dat elke zorgorganisatie een kwaliteitsbeeld oplevert waarin ook de inzichten uit het cliëntervaringsinstrument (bouwsteen 2) zijn opgenomen. Zorgaanbieders die binnen de reikwijdte van het kwaliteitskompas vallen, zijn verplicht die informatie aan te leveren. Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om die verplichte informatie te publiceren, voor professionals én burgers. Dat gebeurt in de Openbare Database. De informatie in de Openbare Database is bedoeld voor iedereen die er belangstelling voor heeft. Dat kunnen professionele gebruikers zijn, bijvoorbeeld om (van elkaar) te leren en de zorg te verbeteren. Ook voor mensen met een beperking en verwanten kan de informatie interessant zijn, bijvoorbeeld bij het kiezen van een bepaalde zorgaanbieder.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij
Telefoonnummer
Annemarie Peters VGN

Deze pagina is een onderdeel van