Nieuws

Update kwaliteitsontwikkelingen gehandicaptenzorg - zomer 2023

28 augustus 2023

Een uitbreiding van de Leidraad Perspectief op Persoonsgerichte zorg; een update van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg; reflecties op kwaliteit in de gehandicaptenzorg en; een vervolg op de Roadshow Werken met het Kwaliteitskompas van het voorjaar... er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit in de gehandicaptenzorg. Tijd voor een update. 

Kwaliteitskompas Handreikingen en Leidraad

In dit artikel staan we stil bij een aantal onderwerpen:

Reflectie op kwaliteit in de gehandicaptensector over 2022

Op 1 juni 2023 werden zoals gebruikelijk alle kwaliteitsrapporten over 2022 aangeleverd. Dit jaar voor het laatst via de vragenlijst kerngegevens. In de nieuwe cyclus vanaf volgend jaar, komt deze vragenlijst te vervallen. Net zoals voorgaande jaren maakte Mediquest een infographic van de resultaten:

Op 30 juni en 3 juli 2023 vonden de jaarlijkse dialoogsessies over de kwaliteitsrapporten plaats, die VGN samen met Vilans organiseert. In deze online sessies wisselden zorgaanbieders informatie met elkaar uit over de kwaliteitsrapporten. Het resultaat van deze dialoogsessies is te lezen in onderstaand artikel:

Kerndocumenten van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028

Bijna een jaar na de publicatie van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 (in september 2022), publiceren wij een herziene versie in augustus 2023. Dit vanwege enkele kleine aanpassingen in het hoofddocument: het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028. Bijvoorbeeld een aanscherping van het overzicht van de kerndocumenten die samen het kwaliteitskompas vormen.

In de afgelopen maanden zijn deze onderliggende documenten van het kompas afgerond en gepubliceerd. De kerndocumenten die samen het kwaliteitskompas vormen zijn:

  • het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028
  • de Samenvatting in makkelijke taal
  • de Handreiking Ondersteuningsplannen
  • de Handreiking Inzicht in kwaliteit en
  • de Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg

De links naar deze documenten in het kompas, zijn geactualiseerd in de herziene versie. Deze nieuwe versie van het kwaliteitskompas, waarin ook de nieuwe voorzitter van de Landelijke Stuurgroep Chris Kuiper is opgenomen, is te herkennen aan de datum: augustus 2023. Inhoudelijk is er niets gewijzigd.

Op de VGN-website hebben we een speciale pagina Kwaliteitskompas aangemaakt, met daarop alle informatie over en rondom het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028, inclusief alle onderliggende documenten en het laatste nieuws.

Daarnaast is ook de Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg aangepast. De leidraad heeft een nieuwe vormgeving gekregen, aansluitend bij de stijl van het kwaliteitskompas. Ook is er een extra specificatie aan de leidraad toegevoegd: passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag (VG7). Zie onderstaand artikel voor meer informatie:

VGN Waaier Cliëntervaringsinstrumenten

In deze update ook het laatste nieuws over de VGN Waaier Cliëntervaringsinstrumenten:

Tweedaagse bijeenkomst 9 en 10 oktober

De eerste maanden van 2023 heeft de VGN vijf regionale bijeenkomsten georganiseerd over het werken met het nieuwe landelijke Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028. Voor deze bijeenkomsten werden mensen met een beperking, verwanten, zorgprofessionals, bestuurders en leden van de raad van toezicht uitgenodigd. De Commissie van Deskundigen verzorgde tijdens de bijeenkomsten een workshop over bouwsteen 2 ‘Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking’. Dat de context in de gehandicaptenzorg sterk veranderd is, kwam tijdens de discussies met verschillende professionals en mensen met een beperking naar voren. Een reflectie die ook een aantal ontwikkelaars in hun rapportages over de doorontwikkeling in 2022 hebben gedeeld.

De commissie wil daarom graag een bredere en een gezamenlijke dialoog voeren over de bedoeling, waarde en uitvoering van de cliëntervaringsinstrumenten in de praktijk. Op maandag 9 en dinsdag 10 oktober 2023 organiseert de commissie daarom een tweedaagse bijeenkomst voor ontwikkelaars en gebruikers van ervaringsinstrumenten uit de waaier.

Het ophalen en leren van ervaringen van mensen met een beperking over de zorg en ondersteuning die zij krijgen, blijft de kern, ook in het vernieuwde kwaliteitskompas. Maar wat is nodig om het meten en leren van cliëntervaringen te borgen in de huidige context? Wat kunnen we aanreiken om de resultaten daadwerkelijk te kunnen gebruiken voor de verbetering van de individuele zorg, teamreflectie en waar nodig aanpassing van zorgbeleid? Uitwisseling van goede voorbeelden en het opdoen van inspiratie voor concrete oplossingen zijn belangrijke doelen van deze nieuwe opzet. De commissie zal de opgedane inzichten in een advies voor het VGN-bestuur verwerken.   

De VGN Waaier Cliëntervaringsinstrumenten in een nieuw jasje

De VGN is gestart met het aanbrengen van verbeteringen in de informatievoorziening op de website over de waaier met cliëntervaringsinstrumenten. De informatie over de waaier (doel en de verschillende instrumenten), maar ook de vormgeving worden aangepakt. Op deze manier wordt het voor gebruikers en geïnteresseerden makkelijker om relevante informatie over de werkwijze van het meten van ervaringen van mensen met een beperking binnen de gehandicaptenzorg te vinden.

Vervolg Roadshow Kwaliteitskompas

Ten slotte: De VGN geeft een vervolg aan de Roadshow van het afgelopen voorjaar! Want hiermee wordt tegemoet gekomen aan de grote behoefte aan het krijgen van uitleg en het aan de slag gaan met het kwaliteitskompas en de verschillende bouwstenen. Dit najaar (november en december) vinden er nieuwe regiobijeenkomsten plaats door het land. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Het wordt een combi-regiobijeenkomst van kwaliteit en opleiden/ontwikkelen. In de ochtend zal kwaliteit op het programma staan waarbij we met elkaar aan de slag gaan met inzicht in kwaliteit (kwaliteitsbeeld 2023) en de Leidraad Persoonsgerichte zorg. Via gesprekstafels gaan we er echt actieve werksessies van maken: van praat naar daad.

Op korte termijn volgt meer informatie, dus houd onze website goed in de gaten: www.vgn.nl/kwaliteitskompas. Op deze pagina zijn trouwens ook alle artikelen met de opbrengsten van de regiobijeenkomsten in het voorjaar van 2023 terug te lezen.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: