Nieuws

Vakantietoeslag

03 april 2019

De maand mei breekt bijna aan en dat betekent dat medewerkers recht hebben op uitbetaling van de vakantietoeslag.

Hoogte vakantietoeslag

In artikel 4:10 CAO staat dat de werknemer recht heeft op vakantietoeslag. Het vakantiegeld bedraagt 8% van het feitelijk verdiende salaris in de periode van 1 juni tot en met 31 mei van het voorgaande jaar. Als de werknemer op 31 mei nog geen vol jaar in dienst is, bedraagt het vakantiegeld 8% van het feitelijk verdiende salaris vanaf het moment van indiensttreding tot en met 31 mei. Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt vóór 31 mei, ontvangt de werknemer een vakantietoeslag evenredig aan de duur van de dienstbetrekking sinds de eerste juni daaraan voorgaande.

De vakantietoeslag wordt betaald over het feitelijk verdiende salaris. Het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever is het salaris zoals bedoeld in artikel 1:1 sub d van de CAO. Dit is het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, exclusief de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en de in de hoofdstukken 4, 7, 8, 9 en 10 van de CAO genoemde vergoedingen.

De hoogte van de vakantietoeslag dient tenminste te worden berekend op basis van inpassingsnummer 8, naar rato van het dienstverband.

Moment van uitbetalen

De vakantietoeslag dient ieder jaar in de maand mei te worden uitbetaald. Indien de werknemer vóór 31 mei uit dienst treedt, ontvangt de werknemer de opgebouwde vakantietoeslag op het moment dat hij uit dienst treedt.

Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst

De hiervoor genoemde regels zijn niet dwingend van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit betekent dat de werkgever andere afspraken kan maken met werknemers met een tijdelijk dienstverband, bijvoorbeeld over het tijdstip van uitbetaling van de vakantietoeslag. Overigens kan van artikel 4:10 lid 1 CAO niet worden afgeweken. Dit betekent dat ook werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst recht hebben op 8% vakantietoeslag van het feitelijk verdiende salaris. De hoogte van de vakantietoeslag dient ook voor tijdelijke werknemers tenminste te worden berekend op basis van inpassingsnummer 8, naar rato van het dienstverband.

Heeft u vragen over de interpretatie/toepassing van de CAO Gehandicaptenzorg dan kunt u, indien u de vraag stelt namens een lidinstelling van de VGN, contact opnemen met de CAO-Helpdesk van de VGN via caohelpdesk@vgn.nl of via 030 – 27 39 719 (iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur). 

Deze pagina is een onderdeel van: