Nieuws

Veelgestelde vragen en antwoorden zorgbonus 2020

13 oktober 2020

De toekenning van de zorgbonus 2020 levert veel vragen op bij onze leden. Om eenduidige toekenning in de branche te ondersteunen, heeft het VGN-bestuur eerder een advies met afwegingskader opgesteld. Ook heeft de VGN een webinar gehouden over de zorgbonus. Om leden nog verder te ondersteunen, vindt u hierbij een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de zorgbonus.

begeleider en bewoner lachend

Het afwegingskader en de opname van de webinar zijn hier te vinden. Lees of download hieronder de vragen over de zorgbonus.

Klik hier om vragen en antwoorden over de zorgbonus te zien

Vraag 1. Hoe adviseert de VGN om te gaan met de toekenning van de zorgbonus?

De VGN adviseert de zorgbonus ruimhartig maar conform de bedoeling van VWS toe te kennen aan alle medewerkers (en derden) die tijdens de COVID-19 uitbraak een extra inspanning (en daarmee een uitzonderlijke prestatie) hebben geleverd. Een ruimhartige toekenning en een zorgvuldige afweging op organisatieniveau kunnen goed samengaan. Het afwegingskader, op basis waarvan ruimhartige toekenning van de zorgbonus mogelijk is, kan u daarbij behulpzaam zijn.

 

Vraag 2. De VGN ontvangt veel vragen over de toekenning van de zorgbonus in specifieke situaties. Kan de VGN ons helpen te bepalen wie wel en wie niet in aanmerking komt voor de zorgbonus?

Ja, om werkgevers te helpen bij het maken van een afweging is een afwegingskader ontwikkeld. Hieruit volgt dat als een zorgprofessional zich in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 heeft ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 of heeft bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19 en een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd hij/zij in aanmerking komt voor een bonus. Het is uiteindelijk aan de zorgaanbieder zelf om de individuele afweging te maken of zorgprofessionals in aanmerking komen voor een zorgbonus.

Vraag 3. Heeft een medewerker die de gehele periode tussen 1 maart en 1 september niet heeft gewerkt, bijvoorbeeld in verband met volledige arbeidsongeschiktheid of het opnemen van verlof, recht op de zorgbonus?

Nee, wij adviseren de zorgbonus niet toe te kennen indien de medewerker in de gehele periode tussen 1 maart en 1 september niet heeft gewerkt.

Vraag 4. Een medewerker van onze organisatie is niet de gehele periode tussen 1 maart en 1 september 2020 in dienst geweest bij ons. Kan deze medewerker dan toch in aanmerking komen voor de zorgbonus?

Ja, ook deze medewerker kan in aanmerking komen voor de zorgbonus indien deze medewerker zich heeft ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 of heeft bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19 en een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Het is uiteindelijk aan de zorgaanbieder zelf om de individuele afweging te maken of de medewerker in aanmerking komt voor een zorgbonus.

 

Vraag 5. Kan een medewerker met een leer-arbeidsovereenkomst in aanmerking komen voor de zorgbonus?

Ja, een medewerker met een leer-arbeidsovereenkomst heeft ook een arbeidsovereenkomst en kan derhalve ook in aanmerking komen voor de zorgbonus.

 

Vraag 6. Kan een vrijwilliger of stagiaire aanspraak maken op de zorgbonus?

Nee, volgens de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 dient er sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst, payrollovereenkomst, een overeenkomst van opdracht of overeenkomst van aanneming van werk. Hiervan is in het geval van een stagiaire of vrijwilliger geen sprake.

 

Vraag 7. Maakt het verschil of de zorgprofessional parttime of fulltime werkt om in aanmerking te komen voor de zorgbonus?

Nee, het maakt geen verschil of de zorgprofessional parttime of fulltime werkt. De zorgbonus is voor iedereen 1000 euro netto. U als zorgaanbieder beoordeelt of de zorgprofessional in aanmerking komt voor de zorgbonus.

Vraag 8. Hoe voorkom ik dat een medewerker, die tegelijkertijd meerdere dienstverbanden heeft bij verschillende werkgevers, twee keer de zorgbonus ontvangt?

Om dit te voorkomen is ons advies dat de werkgever enkel de zorgbonus aanvraagt voor medewerkers waarvoor hij de loonheffingskorting toepast.

Vraag 9. Hoe voorkom ik een dubbele zorgbonus bij zorgprofessionals die in de periode tussen 1 maart en 1 september bij een andere zorgorganisatie zijn gaan werken?

Als de zorgprofessional (werknemer of zzp’er) in aanmerking komt voor de zorgbonus maar inmiddels niet meer bij uw organisatie werkt, dan kunt u nog steeds de zorgbonus aanvragen en via een nabetaling uitbetalen. Wij adviseren u, voor zover het binnen uw mogelijkheden ligt, na te gaan of een andere zorgorganisatie van de zorgprofessional ook een zorgbonus aanvraagt. Zo kan worden voorkomen dat de zorgprofessional meerdere keren de zorgbonus ontvangt. U kunt eventueel ook gebruik maken van een verklaring waarin de zorgprofessional verklaart dat hij of zij niet bij een andere zorgaanbieder de zorgbonus heeft (of zal) ontvangen.

Vraag 10. Van zorginstellingen wordt verwacht dat zij de bonus voor ingeleend personeel van uitzendbureaus aanvragen en uitbetalen. Wat moeten we hiervoor doen?

Ons advies is om de uitzendbureaus waarvan u van 1 maart tot 1 september personeel hebt ingeleend uit te nodigen om een lijst door te geven met het bankrekeningnummer en, indien u hierover niet beschikt, de NAW-gegevens van de betrokken medewerkers. U dient de uitzendbureaus erop te wijzen dat zij iedere medewerker slechts bij één zorginstelling doorgeven voor het aanvragen van de bonus. Om recht te doen aan de AVG dienen de uitzendbureaus aan de uitgeleende zorgmedewerker een akkoord te vragen voor het verstrekken van de benodigde informatie aan de zorginstelling. 

Vraag 11. Een medewerker van onze organisatie is ingedeeld in FWG 70 en verdient hierdoor meer dan 2x modaal. Kan deze medewerker ook in aanmerking komen voor de zorgbonus?

Ja, dat kan. De grens voor de toekenning van de zorgbonus is tweemaal modaal (€ 73.000). Daarbij is bepalend trede nul van de salarisschaal op 1 maart 2020. Dit betekent dat alle medewerkers in de gehandicaptenzorg die op 1 maart 2020 (of latere datum van indiensttreding) ingeschaald zijn in een FWG-schaal tot en met FWG 75 onder het criterium ‘niet meer dan tweemaal modaal’ vallen.

Vraag 12. Hoe zit het precies als mijn (categorale) instelling een SBI-code heeft die niet op de lijst voorkomt zoals opgenomen in de subsidieregeling?

Het kan voorkomen dat een zorgaanbieder zich bij vergissing niet heeft ingeschreven met een hoofd- of nevenactiviteit met de daarbij behorende SBI-code die opgenomen is in de bijlage van de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19, terwijl de zorgaanbieder wel hoofd- of nevenactiviteiten uitoefent die in deze bijlage zijn opgenomen. Dan is het toch mogelijk de subsidie aan te vragen mits uit de aanduiding waarmee de onderneming op 1 september 2020 is ingeschreven in het handelsregister, voldoende blijkt dat de onderneming een hoofd- of nevenactiviteit uitvoert die in de bijlage van de subsidieregeling genoemd staat. Vanzelfsprekend ligt het in rede dat u, wanneer dit zich voordoet, de registratie van de SBI-code in het handelsregister aanpast. Dat kan door bij de Kamer van Koophandel een verzoek te doen tot herbeoordeling van de SBI-code. Heeft u toch nog een vraag over de SBI-code neem dan contact op met de dienst uitvoering subsidies via dit contactformulier.

Vraag 13. De zorgbonus moet worden aangemerkt als eindheffingsbestanddeel. Hoe zit het dan met het afdragen van belasting als ik mijn gehele vrije ruimte reeds heb gebruikt voor andere zaken dan de zorgbonus?

Door u als zorgaanbieder is er eindheffing (belasting) verschuldigd over de uitgekeerde bonus als de zogenoemde ‘vrije ruimte’ (onderdeel van de werkkostenregeling) wordt overschreden in het kalenderjaar waarin u de zorgbonus uitkeert (dus in 2020 of in 2021). Na toekenning ontvangt u zowel de zorgbonus als een aanvullend bedrag voor het voldoen van de belastingen. Indien achteraf blijkt dat u minder belasting hoeft af te dragen dan waarvoor subsidie is verleend, dient u het onverschuldigde verleende bedrag terug te betalen.

Meer informatie over de subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 vindt u op de website van DUS-I. Heeft u nog meer vragen over de regeling voor de zorgbonus dan kunt u deze het beste stellen bij VWS: bonusregeling@minvws.nl. Uiteraard zijn de medewerkers van de CAO-helpdesk ook bereid om met u mee te denken.

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: