Nieuws

Vereenvoudiging financiële productieverantwoording

07 juli 2015

Na een bijeenkomst op bestuurlijk niveau met alle stakeholders in februari, is de werkgroep Vereenvoudiging financiële productieverantwoording (VFP) - onder de vlag van project iZA - sinds de officiële start in maart 2015 vier keer bij elkaar geweest. De leden van de werkgroep VFP, onder technisch voorzitterschap van Lenard Markus (senior beleidsmedewerker ActiZ), zijn vertegenwoordigers van brancheorganisaties (ActiZ, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, VGN, ZN, NBA), VNG, VWS, NZa en enkele financieel deskundigen uit het veld. Inhoudelijke begeleiding vindt plaats vanuit AAG en Verstegen Accountants.

jaarverantwoording

Doel werkgroep

Vanuit de werkagenda voor Wmo en Jeugd heeft de werkgroep VFP als doel gesteld om toe te werken naar één financiële productieverantwoording op basis van “single information, single audit” (SISA) en daarbij te werken met één domeinoverstijgend accountantsprotocol. Domeinoverstijgend wil zeggen: Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet. Met dit accountantsprotocol kan een forse vereenvoudiging worden bereikt in de financiële productieverantwoording met bijbehorende reductie van de administratieve lasten. Deze doelstelling borduurt voort op de uitwerking van en voor de rechtmatigheid in de model-oplegger Rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en de Jeugdwet (april 2015).

Eén financiële productieverantwoording

De gekozen oplossingsrichting, één financiële productieverantwoording en één accountantsaccountantsprotocol is naar verwachting op relatief korte termijn te implementeren. Bestaande initiatieven om tot afbouw van de ‘verantwoording- en controletoren’ te komen, zoals Horizontaal Toezicht (Vereniging HEAD) en systeemcertificering (ZN) sluiten goed aan op deze oplossingsrichting. Deze initiatieven zijn meer fundamenteel van aard en vragen daardoor meer tijd. In de werkgroep-bijeenkomst van 10 juni 2015 is het voorstel doorgenomen hoe de controleverklaring van de accountant per financier is te voorkomen en hoe dit is te vertalen in het accountantsprotocol en de controleverklaring. Er is gesproken over de wijze waarop afzonderlijke financiers voldoende zekerheid kunnen ontlenen aan de voorgestelde accountantscontrole voor hun aandeel in de omzet van de zorgorganisatie. De komende weken wordt dit nader uitgewerkt in afstemming met betrokken partijen.

Hoe verder

De komende tijd staan de verdere verfijning van het model voor de financiële productieverantwoording en de uitwerking van het accountantsprotocol centraal. Dit vergt een grondig afstemmingsproces met de relevante stakeholders. Voor de korte termijn zijn afspraken ingepland met de NZa en de NBA, bij zowel de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) als de sectorcommissie Coziek voor de inhoudelijke afstemming en validatie van de beoogde uitgangspunten. Begin september 2015 wordt een expert meeting georganiseerd in samenwerking met de G-32 (het G32-stedennetwerk van 37 (middel)grote steden). Daarnaast zal met alle betrokken partijen inhoudelijke afstemming plaatsvinden.

Publicatie van de producten

De planning is dat begin van derde kwartaal 2015 de beoogde eindproducten (in concept) worden opgeleverd, zodat de nieuwe oplossingsrichting al voor het verantwoordingsjaar 2015 overgenomen kan worden. Partijen die de ontwikkeling van een ‘eigen’ verantwoordings- en/of accountantsprotocol nog niet hebben afgerond, hebben de mogelijkheid om de publicatie van de genoemde eindproducten af te wachten. Na publicatie is er een termijn van enkele weken om te reageren op het concept. Vervolgens gaat de werkgroep reacties evalueren, verwerken en/of opnemen in de FAQ-lijst. Zo kan aan het einde van het derde kwartaal de definitieve oplevering plaatsvinden, inclusief implementatieplan.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga