Nieuws

Financiële verantwoording Wmo 2015 en Jeugdwet

17 juli 2015

Het project 'Informatievoorziening zorgaanbieders' (project iZA) werkt sinds maart aan een landelijke financiële productieverantwoording met bijbehorend controleprotocol. De opzet is te komen tot een domeinoverstijgende verantwoording, maar gelet op de complexiteit zal voor 2015 de focus liggen op het sociale domein (Wmo en Jeugdwet). Doel is het voorkomen van een forse verhoging van de administratieve lasten bij de financiële productieverantwoording, veroorzaakt door de decentralisaties in het sociale domein.

WMO en getekende poppetjes op groene achtergrond

Vanuit gemeenten komen naar verwachting de komende tijd meerdere controleprotocollen beschikbaar, die mogelijk sterk uiteen lopen. Op basis van signalen van accountants houden wij er rekening mee dat, wanneer er geen adequaat kader voor verantwoording is, er een risico is dat verklaringen met beperking of verklaringen van oordeelonthouding afgegeven zullen worden over 2015.

Om die reden raden wij u aan om bij de gemeenten waarmee u contractafspraken heeft aan te geven dat er naar verwachting medio oktober beschikbaar komt een landelijke financiële productieverantwoording met bijbehorend controleprotocol dat ter goedkeuring aan de beroepsorganisatie van accountants (NBA) is voorgelegd. Daarbij kunt u de gemeente het advies geven om dit landelijke protocol af te wachten en geen eigen controleprotocol te ontwikkelen. De gekozen opzet beoogt namelijk te voorkomen dat er een verantwoording en een controleverklaring per gemeente nodig is, zodat de extra administratieve lasten zo beperkt mogelijk kunnen blijven. Ook is het niet altijd noodzakelijk om een controleprotocol te hebben, bijvoorbeeld als de gemeente zelf (maandelijks) de declaraties controleert op rechtmatigheid. Verder adviseren wij u om bij de inkoopbesprekingen met gemeenten over 2016 de centrale verantwoording en het landelijke controleprotocol als één integraal onderdeel van het "addendum inkooprichtlijnen" actief te betrekken. 

De financiële productieverantwoording en het controleprotocol gaan uit van de vier punten uit de modeloplegger rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet: recht op zorg, omvang van de zorg, declaratie en de levering. Deze modeloplegger is 22 april door de branches en de VNG verspreid onder zorgaanbieders en gemeenten en is bedoeld om nadere afspraken te maken over registratie en verantwoording waarbij het landelijke modelcontroleprotocol een rol kan spelen.

Momenteel wordt in overleg met de NBA nog inhoudelijk en vaktechnisch aan het modelcontroleprotocol gewerkt. Via een open brief van de NBA zal u hierover ook nog worden geïnformeerd. Na de zomer zal het concept-controleprotocol ook besproken worden met het gemeentelijk veld en de G32.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga